Klimatilpasning med regnvandsbassin i Gellerup Skov

Regnvand fra Åbyhøj og Gellerup skal ledes til ny, stor regnvandsbassin, fungerende som en skovsø i Gellerup Skov. Søen skal forsinke vandet ved store regnskyl samtidig med, den bliver et plus for både dyrelivet i skoven og som rekreativt element i området.

Som led i klimatilpasningen af Gellerup og Åbyhøj etablerer vi en sø til opsamling af regnvand i Gellerup Skov. Søen har til formål at forsinke regnvandet, så vandet kan ledes langsomt ud i Aarhus Å. Den nye sø skal rense og forsinke i alt ca. 12.000 m3 regnvand fra projektområdet, Åby Ringvej, Silkeborgvej, Christianshøj og den østlige del af Gellerupparken. Søen vil være på størrelse med en fodboldbane.

Kan håndtere regnhændelser op til 10 år

Regnvandet ledes ind i skoven ved krydset Silkeborgvej/Ringvejen. Herfra ledes det via en  grøft, der snor sig gennem det åbne område i skoven, ned til søen, der er placeret ved en shelterplads.

Bassinet er dimensioneret til at kunne håndtere regnhændelser op til 10 år. Det betyder, at statistisk set vil nødoverløbet gennemsnitligt set kun være i brug hvert 10. år.

Tjener flere formål

Søen i Gellerup Skov tjener flere formål – dels renser den vandet for næringssalte, som ellers ville give algeopblomstring, og dels forsinker den regnvandet, så der ikke kommer oversvømmelse i Aarhus Å. Vi udformer i tæt samarbejde med Aarhus Kommune søen, så den bliver et flot, rekreativt element i skoven.

Et område med rigt natur og dyreliv

Gellerup Skov har ingen andre søer eller vandløb, derfor forudser projektleder i Teknik og Miljø hos Aarhus Kommune, Gorm Halskov, at den nye sø vil blive et tilløbsstykke for skovens dyr. Når de kommer til søen for at drikke, vil de samtidig tage frø og insekter med sig, som helt naturligt vil slå sig ned omkring søen.

I forbindelse med etableringen af bassinet, etableres skråningerne med råjord og uden tilsåning.

Derved vil den naturlige flora i området langsomt kunne etablere sig på skråningerne, og bassinet integreres naturligt i området. Desuden vil bassinet på sigt kunne fungere som en naturlig vandhulsbiotop, og dermed giver bassinet en øget rekreativ værdi i området.

De eksisterende grusveje og stier i området bliver ikke ændret i forbindelse med etablering af grøfter og bassin. Der vil derfor fortsat være uhindret adgang til området.

Hvornår starter projektet?

I uge ultimo april 2020 går vi i gang  med at fælde et bælte af træer gennem skoven, så vi kan få adgang til området. Når søen er færdig, vil der gennem dette bælte blive afløb fra søen. Vi etablerer efterfølgende en sti, der giver adgang til søen.

Ved udarbejdelse af projektet er der i størst muligt omfang taget højde for eksisterende beplantning. De største af de træer, som skal fældes for at give plads til det nye regnvandsbassin, vil blive forsøgt genbrugt i projektet eksempelvis som dæmninger i grøften eller lignende.

De projekter i forbindelse med klimatilpasning i Åbyhøj og Gellerup forventes opstartet først i juni og afsluttet i september 2020.

Skovsøen tager form

Henover sommeren 2020 og i efteråret er skovsøen begyndt at tage form. Det har Vores Brabrand taget noget fine billede af og skrevet en artikel om, der kan læses her.

 

Se øvrige projekter med klimatilpasning i Åbyhøj og Gellerup