Vejledning om bekæmpelse af legionella

Vær opmærksom på varmtvandsanlæg med lav temperatur og lavt forbrug.

Resultatet af en række undersøgelser på institutioner i Danmark og i udlandet har vist, at der i mange varmtvandsanlæg blev fundet høje indhold af legionellabakterier.

Legionellabakterier kan give en alvorlig form for lungebetændelse, som kan være dødelig for folk med svækket sundhedstilstand.

En af årsagerne til legionellabakterierne er, at temperaturen i mange varmtvandsanlæg er sænket for at spare på energien. Samtidig er vandforbruget faldet gennem de sidste år, hvilket har givet vandet en lang opholdstid i varmtvandsbeholderne og overdimensionerede ledningsnet.

Legionellabakterier er specielt et problem i institutioner med store varmtvandsbeholdere, men kan forekomme i alle varmtvandsanlæg, hvor temperaturen og vandforbruget er lavt.

Aarhus Vand har udarbejdet nedenstående vejledning om bekæmpelse af legionellabakterier i varmvandssystemer.

Hvad er legionellabakterier?

Legionellabakterier er almindelige i våde og fugtige miljøer. Bakterierne formeres bedst ved temperaturer mellem 25°C og 45°C, og trives derfor ofte godt i varmtvandssystemer, hvor temperaturen er mellem 30°C og 50°C . Bakterierne kan ikke vokse ved temperaturer under 20°C og over 50°C.

Der findes mange arter af legionellabakterier, og langt fra alle kan give sygdom hos mennesker. Legionellabakterier kan være årsag til to sygdomme hos mennesker: Legionærsyge og Pontiac feber.

Legionærsyge

Legionærsyge er en alvorlig form for lungebetændelse. Den rammer oftest personer, der i forvejen af en eller anden grund har nedsat immunforsvar. Der registreres omkring 100 tilfælde om året i Danmark.

Pontiac feber

Pontiac feber er en influenzalignende sygdom. De influenzalignende symptomer går hurtigt over i løbet af få dage uden behandling. Antallet af tilfælde med Pontiac feber kendes ikke.

Hvordan smitter legionellabakterier?

Legionellabakterien er meget lidt smitsom. Kun få, der udsættes for legionellabakterier, bliver syge.

Bakterierne smitter kun via lungerne, og den vigtigste smittekilde er vandaerosoler, der kan forekomme ved f.eks. brusebade, spabade eller befugtningsanlæg. Man bliver ikke syg af at drikke vandet, eller på anden måde håndtere vandet som f.eks. ved vask.

Legionellabakterier smitter ikke fra person til person.

Hvordan undersøges for legionellabakterier ?

Ved mistanke kan der undersøges for legionellabakterier i en vandprøve fra varmtvandssystemet. Vandprøven kan enten udtages fra en bruser, hvor der er størst risiko for smitte eller fra den vandhane, som ligger længst væk fra varmtvandsbeholderen. Her er temperaturen lavest, hvilket giver de bedste betingelser for vækst af legionellabakterier. Vandprøven bør udtages af et autoriseret laboratorium og undersøges på Statens Seruminstitut. Vandprøver udtages ved ejerens foranledning og på dennes regning.

Der findes ikke p.t. nationale grænseværdier for indholdet af legionellabakterier i det varme brugsvand. Aarhus Vand og Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at indholdet holdes under 1000 legionellabakterier/liter, og at der iværksættes varmedesinfektion og eventuelt nødvendige ombygninger, hvis indholdet af legionellabakterier er over 10.000 legionellabakterier/liter.

Hvordan bekæmpes legionellabakterier i varmtvandssystemet?

Hvis der er konstateret legionellabakterier i varmtvandssystemet, er det vigtigt at få bekæmpet problemet. Ved en vandtemperatur på 55°C dør legionellabakterien inden for 5 - 6 timer. Ved en temperatur på 60°C (øget risiko for kalkdannelse) dør legionellabakterierne inden for 32 minutter, og ved en temperatur på 66°C dør legionellabakterierne inden for 2 minutter.

Ved høje indhold af legionellabakterier (mere end 10.000 legionellabakterier/liter), anbefales det at desinficere varmtvandssystemet. Dette gøres bedst ved at udslamme varmtvandsbeholderen og derefter gennemskylle alle ledninger med 70°C varmt vand i ca. ½ time. Det varme vand skal nå alle tapsteder og løbe i ca. 5 minutter. Pas på skoldningsfaren ved varmedesinfektionen og gennemskylningen med det varme vand.

Forebyggelse

Ved varmtvandsanlæg, hvor der er konstateret høje indhold af legionellabakterier, kan det blive nødvendigt at gentage den termiske behandling med jævne mellemrum. Samtidigt kan det anbefales at følge nedenstående forebyggende forholdsregler for disse anlæg:

  • Generelt minimum 60°C i varmtvandsbeholderen
  • Efter 1 minuts tapning minimum 50°C ved tapsteder
  • Jævnlig udslamning af varmtvandsbeholder ( fx 1 gang ugentligt)
  • Ikke anvendte rørstrenge og tapsteder bør fjernes
  • Eventuel ombygning af eksisterende anlæg for at minimere opholdstider
  • Hold koldt vand under 20°C
  • Vær opmærksom på at temperaturer over 60° C giver øget kalkudfældning i installationerne og skoldningsrisiko.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om legionellabakterier i varmt brugsvand henvises til :

"Legionella i varmt brugsvand" (pdf fra Statens Serum Institut)