Det går pengene for tilslutning til vand til

Betalingen for tilslutning til vandforsyning hedder anlægsbidrag

Tre bidrag

Det samlede anlægsbidrag består af tre forskellige bidrag.  

Hvert bidrag dækker en del af det system til vandforsyning, som giver dig rent vand i hanen. 

Stikledningsbidrag

Stikledning

 Vi bruger bidraget til:

  • Tilslutning til forsyningsledningen
  • Etablering af stikledning frem til skel
  • Etablering af stikledningsventil
  • Levering af vandmåler

Hvis forsyningsledningen er placeret på privat grund, dækker stikledningsbidraget stikledningen til og med stikledningsventilen.

 

Forsyningsledningsbidrag

Forsyningsledning

 

Vi bruger bidraget til forsyningsledningsnettet, der består af distributions- og forsyningsledninger.

 

Hovedanlægsbidrag

Hovedanlæg

 Vi bruger bidraget til:

  • Indvindingsanlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg.
  • Pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet.
  • Beholderanlæg samt transmissionsledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsledningsnettet