Vi gør mere for mindre - 08.05.2015

Til trods for de seneste års store investeringer i forbedret vandkvalitet i Aarhus Å, badevandskvalitet i Aarhus-bugten og klimatilpasning af Aarhus by, så kunne Aarhus Vand i 2014 holde den samlede pris for drikkevand og afledning af spildevand (inkl. afgifter) på 5 øre pr. liter, hvilket er under landsgennemsnittet. Forklaringen ligger blandt andet i de fortsat faldende driftsomkostninger, som kommer af en stærk innova-tions- og effektiviseringsindsats.

I Aarhus Vands årsrapport for 2014 kan man se, at godt halvdelen af de samlede nødvendige investeringer på 425 mio. kr. gik til klimatilpasning og fornyelsesopgaver på kloak- og vandanlæg. Øget effektivisering og frugtbare partneringsamarbejder med private virksomheder har betydet et fald i omkostningerne. En anden årsag til de faldende omkostninger skal findes i udviklingen af en mere effektiv lækagesøgning. Vandtabet var sidste år på det laveste niveau i mange år. Derfor kunne vi også i 2014 holde vandprisen under landsgennemsnittet.

Aarhus Vand vil reducere driftsomkostningerne med 20 % frem mod 2020. Siden stiftelsen af selskabet i 2010 er omkostningerne reduceret med 13 % og selskabet er derfor et godt stykke foran målet. For at effektivisere den samlede drift og for at spare energi arbejdes der blandt andet med at centralisere Aarhus Vands renseanlæg i den sydlige del af kommunen. I 2014 blev Harlev Renseanlæg nedlagt, og frem mod 2016 vil yderligere fem renseanlæg blive nedlagt.

Vi investerer i fremtiden
En milepæl i selskabets massive investeringer i klimatilpasning blev markeret sidste år med en stor, inter-national konference, hvor Aarhus Vand kunne fremvise verdens mest avancerede og komplette samsty-rings- og varslings-system. Systemet er med til at sikre god vandkvalitet i Brabrand Sø, Aarhus Å og Aar-hus Havn.

Aarhus Vand fortsatte sidste år de målrettede investeringer i CO2-neutralitet med blandt andet et ambitiøst og storstilet projekt, der skal gøre Egå Renseanlæg 150 % energiproducerende i 2018. Marselisborg Ren-seanlæg er allerede selvforsynende med energi og sælger tilmed el tilbage til elnettet.

I 2014 blev ’fremtidens vandværk’ indviet. Truelsbjergværket sætter en ny teknologisk, arkitektonisk og driftsmæssig standard for et vandværk, og det har allerede været genstand for stor opmærksomhed fra nær og fjern. Værket sender et klart signal om den strategiske udvikling, som Aarhus Vand er godt i gang med.

Adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, siger om resultatet:
”Trods store investeringer i et sundt vandmiljø, klimatilpasning og drikkevandsbeskyttelse kunne vi i 2014 holde forbrugspriserne i ro. Den gode balance mellem langsigtede miljøinvesteringer og den daglige drift kommer kunder og borgere i kommunen til gode, og Aarhus Vand kan fortsætte udviklingen fra traditionel forsyningsvirksomhed til vidensvirksomhed. Vi har teknologi og løsninger, som der er brug for ude i verden. Sidste års etablering af samarbejde med Chicago understøtter danske virksomheders vækst og eks-port.”

Økonomidirektør Mads Bayer supplerer:
”De faldene driftsomkostninger giver os større mulighed for at investere i langsigtede klimatilpasningsløs-ninger og optimere vores anlæg. Det kommer kunderne til gode her og nu ved blandt andet færre over-svømmelser, men også i fremtiden, da vi ikke skubber en kæmpe regning foran os, som pludselig skal betales.”

Yderligere information
Adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, på tlf. 8947 1100 eller lsc@aarhusvand.dk
Økonomidirektør Mads Bayer, Aarhus Vand, på tlf. 8947 1110 eller mba@aarhusvand.dk
Årsrapporten kan hentes på www.aarhusvand.dk/om-os/presserum/publikationer/