Aarhus Vand leverer flot økonomisk resultat for 2015 - 09.05.2016

Aarhus Vand A/S kom ud af 2015 med et driftsoverskud på 85 mio. kr. efter skat, som selskabet investerer i fornyelse af drikkevands- og kloaksystemet, i klimatilpasning og i grundvandsbeskyttelse i Aarhus Kommune.

Aarhus Vand havde i 2015 en omsætning på 650 mio. kr. og et driftsoverskud på 85 mio. kr. efter skat. Det gode resultat har medvirket til, at Aarhus Vand i år har sænket prisen på vand inklusiv afledning og afgifter med godt 12 procent. Økonomidirektør i Aarhus Vand, Mads Bayer, forklarer årsresultatet således:

”Den grundlæggende årsag til det flotte resultat er, at vi har styr på økonomien og overholder budgetterne på både drift og anlæg, og at vi hele tiden har fokus på vores omkostningsniveau og løbende effektiviseringer. Vi har reduceret vores driftsomkostninger siden 2010 med omkring 12 procent, og det er i overensstemmelse med vores mål om at reducere vores styrbare driftsomkostninger med 20 procent frem mod 2020. For vi ønsker at have en god og sund økonomi, som gør, at vi også i fremtiden er herre i eget hus og kan foretage de nødvendige investeringer.”

Ifølge Mads Bayer kommer driftsoverskuddet på 85 mio. kr. aarhusianerne til gode i form af lave, stabile priser på vand, fordi det betyder, at selskabet skal låne færre penge til de store anlægsinvesteringer, der er behov for. Han siger:

”Det er vigtigt at understrege, at prisnedsættelsen ikke betyder lavere ambitioner på miljø- og klimaområdet, og faktisk havde vi i 2015 det største investeringsniveau nogensinde i Aarhus Vand. Derfor betyder det meget, at vi reducerer vores lånebehov, for det er væsentligt billigere at bruge et driftsoverskud til investeringer end at låne pengene. Så der er ikke tale om, at vi sparer kundernes penge op, men derimod, at vi investerer dem for at sikre, at vi også i fremtiden har rent drikkevand, at vi undgår oversvømmelser og forurening af vandet.”

Som led i at nedsætte udgifterne arbejder Aarhus Vand i et offentligt-privat partnerskab om fornyelse af drikkevands- og kloaksystemet i Aarhus Kommune. I 2015 afsluttede selskabet et partnerskab, der over seks år betød en prisreduktion på arbejdet på godt 13 procent. På baggrund af disse resultater har Aarhus Vand fra 2016 indgået et nyt seks-årigt partnerskab – denne gang sammen med Favrskov Forsyning og Odder Spildevand - om fornyelse af drikkevands- og kloaksystemet i de tre kommuner - en investering, som løber op på 1,5 mia. kr.  Årsregnskabet er også et resultat af, at Aarhus Vand i 2015 nedlagde en række mindre og urentable renseanlæg, vandværker og pumpestationer til fordel for større, moderne og mere effektive anlæg.

Som led i blive energi- og CO2-neutral i 2030 arbejder Aarhus Vand på, at alle renseanlæg skal være energiproducerende. De skal både være selvforsynende og sende grøn energi ud på el- og varmeforsy-ningsnettet, som sælges til markedspris. I 2015 opnåede Aarhus Vand øgede indtægter på salg af grøn el og varme produceret på virksomhedens renseanlæg. Virksomheden har desuden slanket administrationen ved at indføre en række digitale selvbetjeningsløsninger, og der er sket en effektivisering ved blandt andet at øge graden af automation på driften af anlæggene.

For yderligere information kontakt

Mads Bayer, økonomidirektør i Aarhus Vand, på tlf. 89471110 eller mail mba@aarhusvand.dk

Hent årsrapport 2015