Aarhus Vand investerer overskud i infrastruktur og klimatilpasning - 09.05.2017

Aarhus Vands årsregnskab viser, at selskabet kom ud af 2016 med et driftsoverskud på 50,5 mio. kr. efter skat. Overskuddet bruges til investering i fornyelse af drikkevands- og kloaksystemet, i klimatilpasning og i grundvandsbeskyttelse.

Aarhus Vand sænkede i 2016 prisen på vand med 12 procent. Det gav selskabet en indtægtsnedgang på 60 mio. kr., hvilket er hovedårsagen til, at driftsoverskuddet er faldet fra 85 mio. kr. i 2015 til 50,5 mio. kr. i 2016.

Prisnedsættelsen blev til dels opvejet af øgede indtægter i 2016 på tilslutningsbidrag, der er en følge af, at indbyggertallet i Aarhus Kommune steg med 5.000 i 2016.

Derudover har Aarhus Vand haft øgede indtægter på salg af grøn el og varme produceret på selskabets renseanlæg.

Aarhus Vands årsrapport 2016.

Indtægter og udgifter skal balancere
Aarhus Vand er ejet af Aarhus Kommune og er underlagt et ”hvile-i-sig-selv-princip” og en statslig regulering af priserne. Det betyder, at der er et loft på vandprisen, og at selskabets indtægter og udgifter skal balancere. Indtægterne må udelukkende gå til at dække de omkostninger, selskabet har til drift og investeringer i forhold til at levere drikkevand, rense spildevand, vedligeholde vand- og kloaksystemerne, lave klimatilpasning og grundvandsbeskyttelse.

Driftsoverskuddet bruges derfor til investeringer, og ifølge økonomidirektør i Aarhus Vand, Mads Bayer, er det en økonomisk fordel for forbrugerne, at der er et overskud. Det bruges nemlig til at nedsætte selskabets udgifter til lån til investeringer. Og Mads Bayer er tilfreds med overskuddet:

”Det er tilfredsstillende, at vi trods en stor prisnedsættelse i 2016 stadig leverer et solidt driftsoverskud. Det gør, at vi har økonomisk råderum til at investere i at tilpasse vores infrastruktur til byens hastige udvikling og til klimaforandringerne.”

Klimatilpasning kræver store investeringer
Og netop klimatilpasning er en stor post på budgettet. Aarhus Vand har i 2016 bl.a. investeret i færdiggørelsen af 14 klimatilpasningsprojekter, som beskytter Lystrup mod de oversvømmelser, beboerne oplevede i 2012.

Derudover har Aarhus Vand overtaget drift og vedligeholdelse af slusen ved Dokk1, som beskytter midtbyen mod oversvømmelser.

Desuden indarbejder Aarhus Vand klimatilpasning i forbindelse med fornyelse af kloakledninger. Der sker bl.a. ved at lægge ledninger med større kapacitet, ved at adskille regn- og spildevand og ved etablere søer til opbevaring af vand ved kraftig regn.

I forhold til at sikre rent vand i hanerne har selskabet investeret 7,7 mio. kr. i grundvandsbeskyttelse i 2016.

Driftsomkostninger er faldet
Aarhus Vands årsregnskab viser et fald i driftsomkostningerne på 9,1 mio. kr. i forhold til 2015. Det skyldes effektiviseringer, lavere eludgifter, at selskabet har høstet udbyttet af nedlæggelsen af nogle mindre, urentable renseanlæg, pumpestationer og vandværker og har haft færre brud på vand- og spildevandsledningerne og dermed et lavere vandtab.

Et lavt vandtab er med til at sikre et lavt omkostningsniveau, og det betyder, at der ikke tæres så hårdt på grundvandsressourcerne.

Vandtabet var i 2016 det laveste i 10 år og nede på 5,5 procent. Det er 27 procent lavere end i 2015.

Partnerskab giver effektiviseringer
På investeringssiden er der sket en stigning fra 2015 på næsten 100 mio. kr. i klimatilpasning og fornyelse af kloaksystemet. Til trods for øgede aktiviteter er det lykkedes at skabe en samlet effektivisering på 3 procent i 2016 på anlægsprojekterne. Det forklarer Mads Bayer således:

”Det skyldes først og fremmest, at vi arbejder i et offentligt-privat partnerskab om fornyelse af vores vand- og spildevandsledninger. Omfattende, fleksible langtidsaftaler og tæt samarbejde med andre vandselskaber, entreprenører, rådgivere osv. giver os lavere anlægsudgifter. Konkret betyder partneraftalen, at vi over en 10-årig periode får lavet 40 procent flere projekter og investeringer for de samme penge. Til fordel for klimaet og forbrugernes pengepung.”

For yderligere information kontakt Mads Bayer, økonomidirektør i Aarhus Vand, på tlf. 89471110 eller mail mba@aarhusvand.dk