Strategiske partnerskaber og alliancer styrker os og branchen

At indgå partnerskaber i vandbranchen er en del af Aarhus Vands DNA. Og vi tror på, at morgendagens løsninger skal designes i forpligtende samarbejde. Her finder du et overblik over en række af vores strategiske partnerskaber.

Vandpartner

Vandpartner er et offentligt-privat-partnersamarbejde for perioden 2022 – 2028 om rådgivning og entreprenørarbejde inden for fornyelse, nyanlæg og drift af vand- og spildevandssystemer i Aarhus Kommune.

Samlet set er der tale om 13 rammeaftaler, der alle foregår som partnering. Det vil sige, at der aftalemæssigt er tilknyttet en partneringaftale til hver rammeaftale, som forpligtiger parterne til at samarbejde efter en partnerskabskultur samt bidrage til opfyldelse af mål og udvikling af strategiske fokusområder.

Vores erfaringer med partnering gennem de seneste 15 år er, at det får effektiviteten til at stige og omkostningerne til at falde. Det afgørende i partneringkulturen er, at samarbejdet medvirker til at øge kvaliteten af arbejdet og samtidig giver mulighed for at skabe innovative tiltag og optimere arbejdsprocesserne til gavn for alle parter - vores kunder, os som forsyningsselskab og de eksterne firmaer.

I Vandpartner vil vi fortsat gentænke den traditionelle aftale- og samarbejdsstruktur, der findes i branchen, og skabe øget effektivitet og bæredygtig udvikling. Vores ambition er at udvikle fremtidens bæredygtige løsninger gennem værdiskabende samarbejder med branchens aktører. Gennem innovation skal Vandpartner accelerere udviklingen af viden og teknologier for løsning af fremtidens udfordringer på forsyningsområdet.

Vandpartner består udover Aarhus Vand af Niras, Envidan, Rambøll, Cowi, Hede Danmark, Munck, Aarsleff, Arkil, Vam, Sulzer, LE34og FKSSlamson.

PhosphorCare

Det et politisk mål i Danmark, at 80 procent af al fosforen fra vores spildevandsslam skal genanvendes. Det er et ambitiøst, men vigtigt mål, for fosfor er en begrænset og knap ressource i verden. Fosfor indgår i kroppens celler og knogler, og det er helt afgørende for planters vækst og kan derfor ikke undværes.

I et partnerskab med Herning Vand, Grundfos, Norconsult og Videncentret for Landbrug (SEGES) er det lykkedes os at gøre fosfor i spildevand til en gødningsressource i stedet for et affaldsprodukt. I partnerskabet har vi udviklet et koncept, som er implementeret på Åby Renseanlæg, hvor vi som et af de første steder i verden begyndte af genindvinde fosforen i spildevandet og omdanne den til gødning af høj kvalitet under navnet ”PhosphorCare”. Herning Vand har ligeledes bygget et anlæg, og vi indviede i 2018 et anlæg på Marselisborg Renseanlæg, der er Skandinaviens største.

PhosphorCare-partnerskabet har tegnet kontrakt med firmaet Suez Water A/S i Ry om levering af fosforanlægget på Marselisborg Renseanlæg baseret på den teknologi, der er udviklet i partnerskabet. Og Aarhus Vand har indgået en aftale om et innovationspartnerskab, hvor der kan ske en videreudvikling af konceptet sammen med Suez Water og firmaet Stjernholm.

Interessen for fosforkonceptet er stor i både Danmark og udlandet. I Danmark er der potentiale til at bygge 20 - 30 fosforanlæg, og eksportpotentialet bliver vurderet til at være betydeligt. Ny EU-lovgivning om recirkulerede fosforprodukter vil øge muligheden for at udbrede konceptet yderligere.

3Vand

3Vand er et netværksbaseret, strategisk samarbejde mellem vandselskaberne Hofor, Biofos, Vandcenter Syd og Aarhus Vand. Navnet symboliserer, at samarbejdet repræsenterer vandselskaberne i Danmarks tre største byer København, Aarhus og Odense.

De fire vandselskaber deler en række karaktertræk og ambitioner for branchen og er derfor gået sammen med en tro på, at selskaberne bedst imødekommer branchens udfordringer og udvikling gennem et stærkt samarbejde. 3Vand repræsenterer samlet mange års ekspertise, som udnyttes til at sikre bedre vandløsninger på både regionalt, nationalt og internationalt niveau - til gavn for verden og for dansk eksport.

3Vand har udvalgt disse fælles strategiske indsatsområder for samarbejdet: Innovation og udvikling, vandoperatørrollen, internationalisering og regulering.

Water Valley Denmark

Water Valley Denmark samler de offentlige vandselskaber, de store og små vandteknologivirksomheder, universiteterne og en række startups og skal være vækstmotoren, der forløser den danske vandsektors potentiale om at blive verdensførende og fordoble eksporten fra 20 til 40 milliarder kroner frem mod 2030.

Water Valley Denmark er et nationalt initiativ med base i Aarhus, der strækker sig på tværs af landet og bygger videre på allerede definerende initiativer for sektoren som Den Danske Vandklynge, DI Vand og Coast-to-Coast.

Visionen er at etablere én af verdens stærkeste platforme for vandinnovation for dermed at accelerere global grøn vækst. Det er Aarhus Vand, der sammen med Dansk Industri, Grundfos, Danfoss, AVK, Systematic og Kamstrup har taget initiativ til Water Valley Denmark, der derudover bl.a. støttes af 3Vand, Aarsleff, Rambøll og Aarhus Kommune.

Ved at kombinere parternes styrker og kompetencer, dele viden og investere i innovation og udvikling bidrager Water Valley Denmark til at løse nogle af verdens største udfordringer på vandområdet, bl.a. vandspild og utilstrækkelig spildevandshåndtering.

Læs mere her.

Water Technology Alliance

Water Technology Alliance (WTA) har til formål at støtte dansk vandindustri i bestræbelserne på at fremme international vækst og udbrede kendskabet internationalt til den danske vandmodel gennem et tæt samarbejde mellem danske og udenlandske forsyninger, offentlige myndigheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner på vandområdet.

WTA udstationerer medarbejdere fra de danske vandselskaber, som fungerer som ambassadører for danske eksportvirksomheder i forhold til muligheder og konkrete opgaver inden for vandressource-, drikkevands- og spildevandssektoren.

Aarhus Vand har aktuelt en medarbejder udstationeret i Madrid i det tværgeografiske team WTA EU, som har til opgave at styrke samarbejdet med myndigheder og vandforsyninger i de europæiske lande for at understøtte dansk eksport. Vi har også en medarbejder udstationeret i Californien for at fremme dansk eksport inden for vandressource-, drikkevands- og spildevandssektoren. Tidligere har vi også haft medarbejdere udstationeret til WTA i Chicago og i Sydney i Australien.

Alliancen er en del af Eksportrådet i Udenrigsministeriet, og partnerne omfatter offentlige danske vandselskaber – herunder Aarhus Vand, Miljøstyrelsen og en række førende teknologi- og serviceudbydere inden for vand.

Læs mere her.

Internationalt myndighedssamarbejde (MYNSAM)

Sammen med Aarhus Kommune deltager Aarhus Vand i et internationalt myndighedssamarbejde med byerne Udaipur i Indien, Tshwane i Sydafrika og Tema i Ghana. Myndighederne i disse byer er ikke interesserede i kun at købe moderne og avanceret udstyr. De er interesserede i samlede løsninger, og det er her, myndighedssamarbejdet giver mening. For Aarhus Kommune og Aarhus Vand har mange års erfaring i at forvalte lovgivning og levere praktiske og effektive løsninger til borgerne.

Gennem samarbejdet med de tre byer præsenterer vi de lokale myndigheder for samlede løsninger på, hvordan vi leverer effektiv og bæredygtig vandforsyning med lavt vandtab, et driftssikkert afløbssystem og spildevandsrensning med ressourceudnyttelse. Løsningerne kan pege på danskproduceret teknologi og knowhow, hvilket kan være med til at hjælpe østjyske virksomheder ud på nye markeder.

Myndighedssamarbejderne er en del af det danske udviklingssamarbejde. De blev lanceret i 2014, og der er mere end 30 samarbejder i gang eller på vej i 18 forskellige lande.

Læs mere her.

 

Øvrigt internationalt samarbejde

Udover samarbejde i WTA og MYNSAM indgår vi i internationalt samarbejde om vand i Dubai, Sverige og Portugal. Derudover løser vi - eller har vi løst - opgaver i Ukraine, Serbien og Zambia blandt andet i form af oplæring af lokal arbejdskraft inden for vandforsyning og spildevandshåndtering.

Vi har samarbejdsaftaler i form af såkaldte memorandums of understanding med spildevandsselskabet i Chicago, Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago samt med Águas de Portugal, der er den offentlige paraplyorganisation for vandsektoren i Portugal. I dette regi udveksler vi viden på tværs om især teknik, organisation og rammebetingelser. Videndelingen sker på ledelsesniveau, men også gennem medarbejderudveksling.

Disse memorandums er bilaterale aftaler om deling af viden og best practise inden for vandforsyning og spildevandshåndtering og er en måde, hvorpå vi i Aarhus Vand bidrager internationalt til mere bæredygtighed og højere effektivitet inden for vandområdet.