Produktions opgaver

Her kan du læse om de forskellige opgaver Produktion udfører.

Produktions hovedaktiviteter

  • Levering af sundt drikkevand
  • Rensning af spildevand
  • Kvalitetssikring af badevand, fiskevand, rekreative områder og oplevelsesvand
  • Genindvinding og udnyttelse af ressourcer som energi og fosfor fra spildevand
  • Beskyttelse og modernisering af vandets kredsløb fra grundvandet, forbrug og oplevelse af vand, afledning og rensning af spildevand

Uddybende beskrivelse

Produktion leverer drikkevand, renser spildevand samt udnytter ressourcer som energi og fosfor fra spildevand til gavn for borgere og miljøet i Aarhus. 110 engagerede medarbejdere sikrer gennem drift, service og udviklingsaktiviteter høj kvalitet, effektivitet og forsyningssikkerhed.

Produktion arbejder med hele ”vandets vej” fra grundvandsressource, boringer, vandværker, distribution til forbruger samt afledning ressourceudnyttelse og rensning af spildevandet.

Vi producerer årligt mere end 15 mio. m³ drikkevand baseret på rent grundvand. Vandkvaliteten sikres gennem et stort fokus på, at drikkevandet ikke påvirkes fra vores materialer og aktiviteter. Derfor er Aarhus Vand også certificeret i drikkevandssikkerhed
efter samme standard som fødevaresikkerhed i fødevarebranchen. For os er det en metode til at sikre optimal styring af drikkevandssikkerheden.

Årligt håndterer og bortleder vi ca. 30-40 mio. m³ spildevand afhængig af nedbørsmængden det pågældende år. Vores anlæg bygger på avancerede biologisk-kemiske renseprocesser, som vi styrer og overvåger med online målinger samt en helt unik, avanceret styring, der sikrer en stabil og effektiv drift samt en renseeffekt, der sikrer badevand i Aarhus Bugt.

Rensning af spildevand kræver meget energi. Af restproduktet fra rensning - spildevandsslammet - producerer vi betydelige mængder biogas, som omsættes til el og varme. I dag dækker vi 150 procent afenergiproduktionen fra biogas og overskudsvarme på vores største renseanlæg. Overskudsproduktion af el og varme leveres til el- og varmeforsyningsnettet i Aarhus. På det første struvitgenindvindingsanlæg udtrækker vi op til ca. 30 procent af det indkommende fosfor i spildevandet som struvit, som nu sælges havegødning under produktnavnet PhosphorCare®.

Arbejdet med automation af produktion, drift, service samt arbejds- og rapporteringssystemer er i konstant udvikling og samler således vores aktiviteter i det samlede vandkredsløb.

Afdelingen har vagtordning, der sørger for, at driften opretholdes døgnet rundt året rundt. Både i og uden for åbningstid er vi gearede til at klare et beredskab, så kunderne får mindst mulig gene af kraftige regnskyl, oversvømmelser, brud på vandledninger mm.

Produktionen understøttes af it-systemer, analyser, forsøgsprojekter, nøgletal, benchmarking og økonomistyring, der har til formål at evaluere og dokumentere og formidle arbejdet samt inspirere til udvikling og innovation.

Effektivisering, arbejdsmiljø, kvalitetsforbedring, energioptimering og bæredygtigt miljø er vores bærende fokusområder i afdelingens tre funktionsområder drift, service og udvikling og ved fornyelse af Aarhus Vands produktionsanlæg.

Eksternt arbejder vi sammen i en række forsknings- og udviklingsorienterede partnerskaber. Vi er aktive i DANVA-fora, leverandørpartnerskaber og andre innovationsfællesskaber, hvor vi kan bidrage til at udvikle en effektiv produktion af bl.a. drikkevand, fiskevand, badevand, oplevelsesvand, energi og gødning.