Plan og Projekts opgaver

Her kan du læse om de forskellige opgaver, Plan og Projekt udfører.

Plan og Projekts hovedaktiviteter

Planlægning af det samlede vandkredsløb i samarbejde med myndighederne og ofte i samarbejdskonsortier med eksterne partnere.

  • Anlægsarbejde i forbindelse med byggemodning, nyanlæg, fornyelse af eksisterende anlæg samt gennemførelse af forbedret spildevandsrensning i det åbne land
  • Modeller for ledningsberegning, opmåling og ledningsregistrering
  • Digitalisering
  • Teknologiske udviklingsprojekter

Uddybende beskrivelse

Plan og Projekt har ansvaret for planlægningsopgaver, gennemførelse af anlægsarbejder, ledningsregistrering og GIS-systemer samt koordinering af udviklingsaktiviteter. En meget stor del af opgaverne for de 55 medarbejdere løses i projekter med både interne og eksterne samarbejdspartnere. En væsentlig andel af afdelingens anlægsprojekter løses i partneringsamarbejder med eksterne rådgivere, entreprenører og leverandører.

Planlægningsopgaverne indeholder Aarhus Vands bidrag til udarbejdelse og revision af overordnede planer og sektorplaner, herunder vandrammedirektiv, vandplaner samt Aarhus Kommunes vandforsynings- og spildevandsplaner. Ved planlægningen er det samlede vandkredsløb i fokus. Planlægningsopgaverne gennemføres i et nært samarbejde med bl.a. Aarhus Kommunes myndighed på området, Plan og Miljø.

Anlægsarbejderne omfatter planlægning, projektering og udførelse af anlægsarbejder i forbindelse med byggemodning, nyanlæg, fornyelse af eksisterende anlæg samt gennemførelse af forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

Opgaverne omfatter anlægsarbejder for ledningsanlæggene, renseanlæg og vandværker på tværs af områderne vand og spildevand.

De ledningsberegningsmodeller, der bl.a. anvendes til projekternes gennemførelse, vedligeholdes og udvikles af Plan og Projekt. På samme måde står Plan og Projekt for opmåling og varetager ledningsregistrering i forbindelse med projekternes gennemførelse.

Digitaliseringen af Aarhus Vand varetages af digitaliseringsteamet, der er organiseret i Plan og Projekt, men supporterer hele Aarhus Vand.

Udviklingsaktiviteterne består af teknologiske udviklingsprojekter. Teknologiprojekterne er ofte støttet med ekstern finansiering og omfatter fx afprøvning eller udvikling af nyt udstyr, nye anlæg eller nye metoder.