Stor interesse for helhedsplanen for Tangkrogen - 16. august 2017

Mere end 100 borgere mødte mandag eftermiddag op til en høring om Aarhus Kommunes forslag til en helhedsplan for Tangkrogsområdet. Bølgerne gik ind imellem højt, og en del var kritiske – især over for forslaget om at ændre på kystlinjen. Men der var også positive røster og opbakning til en udvidelse og flytning af Marselisborg Renseanlæg.

Byrådsmedlem Steen B. Andersen (i midten) svarede på spørgsmål om helhedsplanen.

Høringen foregik i et telt på Tangkrogen, og byrådsmedlem Steen B. Andersen (S) bød velkommen og gav udtryk for, at han godt var klar over, at forslaget skaber stor debat – ikke mindst på de sociale medier. Han sagde:

”Forslaget vækker stærke følelser. Jeg kan konstatere, at det vækker glæde hos nogle - blandt andre lystfiskerne, som forudser bedre forhold, men forslaget bliver også mødt med skepsis og endda modstand. Vi har i byrådet brug for input til planen, og jeg vil opfordre jer til at deltage i den demokratiske proces ved at sende jeres forslag til Byrådet og Teknisk Udvalg. Høringsfristen er lang og varer helt til den 13. september.”

Herefter gik Steen B. Andersen, som er formand for Kulturudvalget og medlem af Teknisk Udvalg, over til at fortælle om baggrunden for helhedsplanen, der rummer en udvidelse af lystbådehavnen og Tangkrogens areal, og som giver plads til at flytte og udvide Marselisborg Renseanlæg. En udvidelse af renseanlægget er nødvendig, fordi befolkningstallet i kommunen stiger med mere end 4.000 om året, og fordi anlægget skal rense spildevandet fra kloakoplandene til Åby og Viby Renseanlæg, der begge nedlægges. Steen B. Andersen sagde:

”Det er mit indtryk, at der kun er få, som er imod en flytning og udvidelse af renseanlægget, som vil betyde, at vi får renset spildevandet bedre og billigere. Derudover frigør det arealer i Viby og Åby, som kan bruges til andre formål.”

Han forklarede, at behovet for at finde plads til renseanlægget naturligt har givet anledning til at lave en helhedsløsning for området, der også tager højde for, at der er et stort pres på de rekreative områder i andre dele af Aarhus. Derfor rummer planen et integreret forslag til, hvordan man kan give mere plads til lystsejlads og andre aktiviteter på vandet. Og planen indeholder en udvidelse af Tangkrogen, så der kommer flere parkeringspladser, og der dannes en ny og bedre strandpromenade og et større areal til events.

Han pointerede, at der er tale om en såkaldt forhøring til forslaget, så der er stadig gode muligheder for at påvirke projektet med nye idéer og forslag. Forhøringen skal hjælpe med at pege på de emner, der ønskes behandlet i den videre udformning af forslaget og i en kommende miljøundersøgelse.

Der var flere spørgsmål til byrådspolitikeren om placeringen af renseanlægget. Blandet andet blev der spurgt, om anlægget kunne placeres på Aarhus Havns arealer i stedet for i området øst for den nuværende placering – et område, der på nuværende tidspunkt er vandområde. Det ville frigive kvadratmeter i området omring Tangkrogen. Til det svarede han, at der er gode argumenter for den foreslåede beliggenhed, og at man ikke bare kan inddrage havnens arealer. Det vil kræve en ekspropriation, og det er der ikke planer om.

Efter Steen B. Andersens oplæg kunne borgerne stille spørgsmål til relevante fagpersoner om de enkelte elementer i planforslaget: En udvidet lystbådehavn, en udvidelse af Tangkrogen, et nyt Marselisborg Renseanlæg samt nye vej- og stiforbindelser i området. Der var endvidere arrangeret rundvisninger på både lystbådehavnen og på renseanlægget.

Omkring 75 borgere deltog i rundvisningerne på renseanlægget, og der var her stor forståelse for, at der skal etableres et nyt anlæg. Og mange var nysgerrige efter at høre om de muligheder, der ligger i at udnytte ressourcerne i spildevand til blandt andet energi og gødning.

Læs mere om helhedsplanen på www.aarhus.dk/tangkrogen. Her er der også information om, hvordan man afgiver høringssvar.