Stor anerkendelse til Aarhus for klimaindsats - 23. maj 2018

11 af Danmarks bedste klimaprojekter kommer fra Aarhus, og Aarhus Vand er med i fire. Projekterne er med i Klima100, der samler de 100 bedste klimaprojekter i landet. Det er SUSTANIA og Realdania, der står bag samlingen, som skal bruges til inspiration og vidensdeling i Danmark og i resten af verden.


Skybrudsbassiner og vejbede på Risvang Allé.

Et af de projekter, der er udtaget til Klima100, er Aarhus Vands og Aarhus Kommunes klimatilpasningsprojekt i Risvangen. Projektet er det første store boligområde i Danmark, hvor adskillelse af regnvand og spildevand er baseret på LAR-løsninger, der betyder, at regnvandet håndteres på terræn.

Aarhus Vand bestyrelsesformand, Flemming Besenbacher, siger om udvælgelsen af netop Risvangen:

”Vi er stolte af, at projektet fremhæves som et af de bedste klimaprojekter i landet. Og der er ingen tvivl om, at projektet kan inspirere andre til at bruge overfladeløsninger i kampen mod de voldsomme regnmængder, der er en konsekvens af klimaforandringerne. Ved at håndtere regnvandet i søer, vejbede, kanaler osv. løser vi en vigtig samfundsopgave samtidigt med, at vi bringer naturen ind i byerne og gør dem endnu mere attraktive i form af blå og grønne oaser.”

Bestræbelserne på, at projektet skal give værdi for borgerne i form af rekreative områder, har resulteret i en række løsninger, hvor regnvandet forsinkes, fordampes, genbruges og bortledes i det tempo, landskabet kan klare det. Det er samtidigt en billigere løsning end at grave store rør ned i jorden til håndtering af regnvandet. Adskillelsen af spildevandet og regnvandet sparer også energi, da regnvandet ikke længere ledes til det renseanlægget, hvor det kræver ressourcer at rense det. Det skaber en CO2-reduktion på 3,2 tons årligt.  

Målrettet klimaindsats

Klimaindsatsen i Aarhus er kendetegnet ved en række indsatser, der fokuserer på forskellige områder. Og det arbejde kræver mange forskellige projekter. Med sine 11 udtagelser til Klima100 er Aarhus Kommune den kommune i forhold til indbyggertal, der har flest projekter medtaget i samlingen.  

”Den fine placering i Klima100 markerer Aarhus som en by, der arbejder målrettet med klimaindsatsen i et bredt perspektiv. Projekterne er skabt i samarbejde med universitet, Aarhus Vand, erhvervsliv og borgere. Det giver værdi, fordi løsningerne bliver bedre og skaber en bedre by at bo i. Og løsningerne kan inspirere andre byer og skabe et salg af produkter og ydelser fra netop vores virksomheder. Det styrker Aarhus som en innovativ og attraktiv by, der er i gang med et af de største omstillingsprojekter i byens historie – nemlig omstillingen til en fremtid uden fossile brændsler,” siger Henrik D. H. Müller, der er klimachef i Aarhus Kommune.  

Fakta:

De 11 projekter, Aarhus har med i Klima100:

  • READY – nordeuropas største smart-city projekt
  • SPARK - design af fremtidens handicapvenlige, sundhedsfremmende, tilgængelige og meningsfulde klimatilpasningsløsninger
  • Rewilding Kasted – samtænkning af ny natur, klimatilpasning og drikkevandsbeskyttelse
  • TADAA! – el-delebiler i sociale fællesskaber
  • Climate Planet – verdens største jordklode, som formidler viden om klimaudfordringerne
  • REUSE – moderne genbrugsstation, hvor du afleverer, det du ikke bruger og kan tage noget med hjem, du mangler
  • Klimaplan 2016-2020 og strategisk energiplanlægning -  kommunens arbejde med klimaudfor-dringen og planlægningen af fremtidens energiinfrastruktur
  • Byudvikling i Lisbjerg – bæredygtig byudvikling på markedsvilkår •Det centrale sekundavandsanlæg i Nye – genanvendelse af regnvand, der reducerer behovet for brug af drikkevand med 40 %
  • Klimatilpasning i Risvangen – klimatilpasning, der samtidigt skaber rekreative områder for beboerne
  • Den Grønne Ambassade – grønt mødested med fokus på dialog og samskabelse.  

De fire projekter, Aarhus Vand er med i, er: Klimatilpasning i Risvangen, Det centrale sekundavandsanlæg i Nye, SPARK og Rewilding Kasted.  

Hent hele publikationen fra SUSTANIA og Realdania her: https://realdania.dk/projekter/klima100