Nyt selskab udvikler automatiserede sen-sorsystemer til vandkredsløbet - 15. maj 2019

Aarhus Vand, MONTEM og InforMetics har sammen dannet firmaet Dryp, som udvikler automatiserede, smarte sensorer i en integreret løsning, der vil gøre det økonomisk muligt at overvåge vandkredsløbet med hundredvis af sensorer. Det kan spare vandselskaberne for et stort millionbeløb til drift og vedligeholdelse af drikke-, spilde- og regnvandssystemer og sikre et renere vandmiljø.

Samfundet investerer hvert år milliarder i vedligehold, udskiftning og udbygning af vores infrastruktur til vand. Så selv få procents effektivisering vil resultere i samfundsøkonomiske gevinster på flere hundrede mio. kr. årligt. Derudover er effektive drikke-, spilde- og regnvandssystemer essentielle for vores høje le-vestandard, da disse systemer sikrer høj folkesundhed, beskytter mod oversvømmelser og reducerer by-ernes belastning af det omgivende vandmiljø.

Aarhus Vand har sammen med MONTEM og InforMetics dannet firmaet Dryp, som har til formål at ud-brede de løsninger, som udvikles i DONUT-projektet støttet af Innovationsfonden og i samarbejde med Aalborg Universitet, VandCenter Syd og Aarhus Kommune. Det er det første produkt fra dette udvik-lingssamarbejde, som lanceres i firmaet Dryp. Selskabssamarbejdet sikrer, at teknologien kan spredes hurtigere til flere vandselskaber og give potentiale til besparelser i millionklassen på deres vandinfrastruk-tur og er et effektivt redskab til at undgå for eksempel overdimensionering og overløb fra kloaksystemet.

Dryp udvikler automatiserede, smarte sensorer i integrerede løsninger, som kan hjælpe vandselskaber med at danne overblik over vandets komplekse samspil med vandledning, kloakker og vandløb. Løsnin-gerne vil gøre det økonomisk muligt at overvåge hele vandkredsløbet proaktivt og i realtid med hundred-vis af sensorer.

Der findes allerede i dag sensor-, hardware- og softwarekomponenter på markedet, men det nye er, at Dryp har udviklet en samlet løsning til vandbranchen, hvor Dryps egne IoT-basede sensorer nemt kan in-tegreres og samstilles med andre datakilder, så vandkredsløbets komplekse interaktioner kan belyses. Samstillingen af disse data vil gøre det muligt for vandbranchen at bruge avanceret data-processering og kunstig intelligens til at omsætte de store datamængder til brugbar og holistisk beslutningsstøtte for in-vesteringer i vand-infrastrukturen.

Peter Skovgaard Rasch, direktør i InforMetics, siger om Dryp: ”Med Dryp fokuserer vi på at øge udbud-det af målinger med sensorer i afløbssystemet til glæde for hele branchen. Vi fokuserer på åbenhed af data og inviterer til bredt samarbejde på tværs af vandsektoren, og netop derfor er det en bonus, at Aar-hus Vand er en aktiv medspiller i selskabet og dets ledelse.”

Partner i MONTEM, Christian Østergaard Laursen, fortæller om den nye løsning: ”I udvikling af Dryps eg-ne sensorer har vi stor fokus på at simplificere og automatisere håndtering af sensorerne helt fra installa-tion, vedligeholdelse til anvendelsen af observationsdata for at bringe den samlede levetidsomkostning drastisk ned for den enkelte sensor. Dette giver vandbranchen mulighed for at sprede sensorer ud i en hidtil uset skala i vandkredsløbet og øge værdiskabelsen uden at øge omkostningen. Dette har vi blandt andet opnået gennem en fleksibel hardwarearkitektur, edge-processering og en effektiv dansk produkti-onskæde.”

CEO i Aarhus Vand, Lars Schrøder, supplerer: ”Vi er gået med i Dryp, fordi vi har en stor ekspertviden om drift og vedligehold i hele vandets kredsløb – fra regnen bliver til grundvand, til det rensede spilde-vand ledes ud i havet. De løsninger, vi udvikler i Dryp, vil komme både os selv og hele den danske vandsektor til gode.”

For yderligere information kontakt:
Christian Ø. Laursen, partner i MONTEM, tlf.: 2724 5909, mail: c.laursen@montem.io
Peter Skovgaard Rasch, direktør i InforMetics, tlf. 3020 6942, mail: pr@informetics.com
Malte Kristian Skovby Ahm, fagspecialist i Aarhus Vand, tlf. 8947 1143, mail: msa@aarhusvand.dk