Aarhus hjælper Indien med vandforsyning og spildevandsrensning - 16. oktober 2017

Aarhus Kommune og Aarhus Vand har indgået et 4-årigt samarbejde med Indien om håndtering af vand i byen Udaipur. Det er et samarbejde på myndighedsniveau, og formålet er blandt andet at bane vej for dansk eksport af vandteknologiløsninger.

Samarbejdet mellem Udaipur og Aarhus blev officielt sat i gang i november 2016, da Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard besøgte Udaipur og underskrev en samarbejdsaftale. Samarbejdet drejer sig om vandforvaltning i Udaipur, og det er hensigten også at understøtte aktiviteter i delstaten Gujarat gennem et såkaldt water hub mellem Gujarat og Danmark.

Samarbejdsaftalen skal overordnet understøtte øgede relationer mellem Indien og Danmark, bidrage til fattigdomsbekæmpelse, forbedret regulering på vandområdet og desuden understøtte den danske vandsektors eksportmuligheder i Indien.

Det er Udenrigsministeriet, der med udviklingsmidler finansierer samarbejdet, som også understøttes af en vækstrådgiver, der siden august 2017 har været ansat på ambassaden i Udaipur. I juni besøgte repræsentanter fra Aarhus Kommune og Aarhus Vand Udaipur for at afdække de områder, som samarbejdet skal omfatte. Drøftelserne med de indiske partnere har ført til, at der arbejdes videre på at etablere samarbejder om følgende emner:

Reducering af vandtab
Udaipur ønsker at etablere en stabil vandforsyning, hvor der er vand alle timer i døgnet og alle ugens dage. I dag er der kun tryk på drikkevandssystemet få timer dagligt, og visse steder ikke engang dagligt. Vandtabet er stort, så hvis der skal etableres en stabil vandforsyning, er det nødvendigt at reducere vandtabet.

Gas- og energiproduktion på renseanlæg
I dag findes der i Udaipur et renseanlæg, der renser 25 millioner liter spildevand om dagen, hvilket udgør ca. 30 procent af byens spildevand. I de kommende år er det hensigten at etablere behandling af alt spildevand. Der er ikke etableret gasproduktion, og på grund af utilstrækkelig forsyning fra det offentlige el-net drives det nuværende renseanlæg af generatorer. Det er derfor planen at etablere egen energiproduktion til et kommende renseanlæg baseret på de ressourcer, som spildevandet indeholder.

Genopretning af søer
Udaipur er en turist-destination - især på grund af de smukke søer og de mange paladser og templer, der ligger ved søerne. Desværre er tilstanden af søerne ikke god på grund af udledning af urenset spildevand og affald. Derfor er der planlagt et samarbejde om spildevandsstrukturen, adskillelse af regnvandsopsamling og spildevand, overvågning og eventuel sø-restaurering.

Udaipur - en nyetableret pumpestation ved Fateh Sagar Lake.


Udaipur - bro ved Lake Pichola.


Udaipur - råvandsindtag til Jaisamand Water Treatment Plant. Drikkevandsforsyningen baseres primært på overfladevand. Dette vand kommer fra Lake Jaisamand, der ligger ca. 50 km fra Udaipur.