Aarhus Vands politikker

Politik for samfundsansvar, herunder drikkevandssikkerhed, arbejdsmiljø, miljø og energi.

Formål

Aarhus Vands politikker for samfundsansvar, herunder drikkevandssikkerhed, arbejdsmiljø, miljø og energi skal på alle niveauer medvirke til at reducere og eliminere de væsentlige risici for drikkevandskvaliteten, arbejdsmiljøet og utilsigtet påvirkning af det omgivende miljø. Samtidig skal politikkerne medvirke til, at vi, under hensyntagen til interessenternes interesser, skaber en løbende udvikling af Aarhus Vand og derved understøtter vores vision om at være Danmarks førende vandvirksomhed.

Politikkens indhold

Vi vil:

 • Integrere hensynet til samfundsansvar, herunder arbejdsmiljø, miljø, energi og drikkevandssikkerhed i alle relevante områder, eksempelvis ved indkøb, bygningsændring, nybyggeri, ny teknologi, omstilling samt ved tilrettelæggelse og udførelse af det daglige arbejde.

 • Sikre en høj kvalitet og hygiejne i forbindelse med etablering, drift og servicering af alle anlæg.

 • Forebygge svigt igennem risikovurderinger, planlægning og forebyggende styring. Styringen skal ske på en måde så:
  - vi har overblik over vores aktiviteter, risici og interessenter
  -vi i samarbejde med alle vores væsentlige interessenter bliver enige om, hvad der er vigtigt for dem, og at vi anvender denne viden i vores risikostyring
  -vi ved, hvad vi gør ved det, der opfattes som vigtigt

 • Fjerne potentielle risici i arbejdsmiljøet og sikre og dokumentere en vedvarende løbende forbedring i sundhed, sikkerhed og uheldsfrekvens.

 • Løbende arbejde med udvikling og sikring af medarbejdernes ressourcer, såvel fysiske, psykiske og sociale.

 • Forebygge forurening, løbende forbedre os og som minimum overholde myndighedskrav på miljøområdet.

 • Løbende ajourføre vores styring af virksomheden, og sikre at denne styring både kan dokumenteres og eftervises i henhold til vores målsætninger og planer.

 • Løbende forbedre vores styring af virksomheden med henblik på til stadighed at have overblik over og overholde den gældende lovgivning samt respektere internationale adfærdsnormer og menneskerettighedsprincipper.

 • Løbende forbedre måden vi bruger energi på i forhold til aktiviteter og processer overalt i organisationen, hvor indsatsen står mål med resultatet, og vi kan forudse en rimelig tilbagebetalingstid.

 • Løbende inddrage væsentlige interessenter i forbindelse med planlægning og eksekvering af vores kerneopgaver.

 • Løbende kommunikere og formidle vores beslutninger, beslutningsgrundlag, aktiviteter og resultater for derved at sikre, at interessenterne får information og viden herom.

 • Evaluere vores styring og vil på baggrund heraf planlægge og gennemføre nøje udvalgte forbedringsprojekter og –tiltag.