Aarhus Vands politikker

Politik for samfundsansvar, herunder drikkevandssikkerhed, arbejdsmiljø, miljø og energi.

Formål

Aarhus Vands overordnede politik beskriver rammerne for vores styring af de samfundsansvarlige (CSR) mekanismer, vi har indflydelse på. Politikken er afstemt med Aarhus Vands strategi, formål og vision samt vores tværgående strategiske principper. Den overordnede politik suppleres med specifikke politikker for hvert område, hvor det er formålstjenligt, fx på personale- og arbejdsmiljøområdet.

Politikken medvirker til, at vi skaber en løbende udvikling af Aarhus Vand og understøtter FN’s 17 Verdensmål, som er omdrejningspunktet for den indsats, vi yder hver eneste dag. Aarhus Vand har fokus på områderne Miljø og Klima, Arbejdsmiljø, Drikkevandsikkerhed og CSR. Disse områder er vi også certificeret på.

Politikkens indhold

Vi vil skabe sundhed gennem rent vand – til mennesker og planeten – ved at:

 • Integrere hensynet til samfundsansvar (CSR), herunder arbejdsmiljø, miljø, energi og drikkevandssikkerhed i alle relevante processer i virksomheden
 • Overholde de love og gældende aftaler vi er omfattet af
 • Kræve samme overholdelse af love og gældende aftaler af vores leverandører og samarbejdspartnere.
 • Understøtte FN’s Verdensmål gennem egne indsatser og gennem samarbejde med kunder, leverandører, samarbejdspartnere og øvrige relevante interessenter.
 • Arbejde for bedst mulig drikkevandskvalitet og sund og sikkert drikkevand til enhver tid.
 • Sikre grundvandsressourcen nu og i fremtiden.
 • Sørge for sikre og sunde arbejdspladser fysisk, psykisk og socialt.
 • Udvikle vores medarbejderes ressourcer og kompetencer.
 • Reducere klimapåvirkningen fra vores aktiviteter gennem reduktion af energiforbrug, energiselvforsyning og nye teknologier.
 • Forebygge forurening gennem robust styring af vores anlæg og aktiviteter
 • Bidrage til at sikre og udbygge de rekreative muligheder i Aarhus f.eks. gennem sikring mod overløb og anvendelse af overfladeløsninger til regnvand.
 • Sammen med vore partnere udmønte vores samfundsansvar i solide præstationer på CSRområdet lokalt, nationalt og globalt.
 • Efterleve internationale regler og udvise respekt for Menneskerettighedsprincipperne. Herunder have fokus på at undgå diskrimination af udsatte grupper; herunder køn (inklusiv ligeløn for lige arbejde), religion, seksualitet, handicap mv
 • Sikre os mod tilfælde af korruption og bestikkelse.
 • Tilstræbe den bedst mulige kønslige balance i bestyrelse og ledelse.
 • Kommunikere og formidle vores CSR-planer og resultater til vores interessenter.