Overordnet

Tilbage til Adskillelse af regn- og spildevand (Separatkloakering)
Hvad er den lovmæssige hjemmel til at udsende påbud om adskillelse på egen grund?

Kommunens hjemmel til at påbyde ejerne at separere på egen grund findes i Miljølovens § 30, og er uddybet i Spildevandsvejledningens afsnit 5.5, specielt afsnit 5.5.2 hvoraf følgende fremgår:

"Når et kommunalt fællessystem ændres til et separatsystem, f.eks. ved renovering af afløbssystemet, kan kommunalbestyrelsen efter lovens § 30 påbyde de nødvendige ændringer ved tilsluttede anlæg eller i øvrigt ændre vilkår for tilslutning til spildevandsanlægget. Herudover kan kommunalbestyrelsen påbyde ejere at udføre de anlægsarbejder, der er forbundet med en fysisk flytning af stikledningen for tilslutning til den kommunale kloak, hvis dette er hensigtsmæssigt for afledning af spildevandet i området."

For at bestemmelserne kan træde i kraft, skal ændringen være beskrevet i en godkendt spildevandsplan eller i et tillæg hertil.

Er forventninger til klimaforandringer årsag til, at kloakkerne skal saneres?

Forventningerne til klimaforandringerne er en del af årsagen til at kloakkerne skal saneres.

Uanset valg af saneringsprincip, skal de nye/renoverede kloakledninger kunne håndtere nutidens og fremtidens vandmængder i videst mulig omfang. Der er mange faktorer, der spiller ind her, blandt andet fortætningen i oplandet (større og større bebyggelsesprocent), udvidelser i oplandet ovenfor anlæggene, samt forventninger til udviklingen i nedbørsmængder pga. klimaforandringer mv.

Aarhus Vands praksis for beregninger af kapaciteten i afløbssystemet,  baserer sig på retningslinjerne i "Spildevandskomiteens Skrift 27", der betragtes som national standard på området. I disse beregninger indregnes der en klimaforandringsfaktor på 30%.

Skal skoler og andre institutioner også adskille, og skal de selv betale?

Ja, institutioner skal også separere på egen grund og selv stå for finansieringen heraf.

Hvad skal jeg selv gøre - og hvornår?

Når vi har udført separatkloakering i det offentlige areal, så får du et påbud om, hvornår du senest skal have udført separatkloakeringen inde på din egen grund.

Aarhus Kommune ved Center for Miljø og Energi er myndigheden, det vil sige, at det er Center for Miljø og Energi, der udsender påbud om separering på egen grund og behandler eventuelle indsigelser og/eller dispensationsansøgninger.

Proceduren er:

Der udsendes varsel af påbud efter kloakken i vejen er separeret. Efter modtagelse af varsel om påbud gives en frist til indsigelse på 4 uger. Derefter udsendes påbud med 4 måneders frist til udførelse.

Hvad gør man, hvor der er offentlige fællesledninger i haver bag bygningen?

Der kigges på det konkrete tilfælde, når vi når til detailprojektering. Der søges en løsning, hvor nye ledninger etableres i offentlige arealer, men der kan være situationer, hvor dette ikke er muligt eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for de enkelte lodsejere, hvorfor man i disse tilfælde vil bibeholde afledningen i ledninger over private arealer.

Der holdes borgermøder for de enkelte veje/områder, når detailprojektet gennemføres. Grundejere kan komme med forslag til placering af stikledninger, og der gøres meget for at imødekomme borgernes ønsker.

Bliver vejene renoveret i forbindelse med projektgennemførelsen?

Som udgangspunkt retablerer Aarhus Vand vejen i de render, hvori kloakledningerne nedgraves. 

Der indgås ofte en aftale med vejmyndigheden om etablering af nyt slidlag i hele vejens bredde 1-2 år efter kloakprojektet gennemførelse, ligesom der er mange eksempler på, at vejen bliver renoveret samtidig med gennemførelse af kloakprojekter. Det er dog ikke en afgørelse som Aarhus Vand kan træffe alene, da vejene hører under et andet forvaltningsområde i Aarhus Kommune.

Hvorfor udfører vi ikke alle ledningsarbejder samtidigt?

Aarhus Vand informerer altid relevante ledningsejere, f.eks. Fjernvarmen i Aarhus Kommune, om forestående projekter, så vi har mulighed for at koordinere vores projekter i et givent område. Det er dog ikke altid, at de andre ledningsejere skal arbejde i de samme områder som os. Men der er mange eksempler på, at eksempelvis fjernvarmeledninger og vandledninger er blevet saneret samtidigt med kloakledninger.

Hvornår skal jeg adskille mit regnvand og spildevand?

I nogle områder af byen skal de gamle kloakledninger erstattes med to nye ledninger – en til spildevand fra husholdningen og en til regnvand. Det vil ske over de kommende årtier.

I den forbindelse skal ejerne af ejendommene sørge for at adskille spildevandsledninger og regnvandsledninger på egen grund.

Aarhus Kommune har lavet en hjemmeside med dynamiske kort, hvor du kan se, om og i givet fald hvornår der skal separatkloakeres ved din adresse.

Vejledning til hjemmesiden:

  • Klik på ”Adresse og Matrikelopslag” 
  • Indtast din adresse 
  • Vælg menupunktet ”Separeringsstrategi”

Gå videre til siden her:

Kan man opnå økonomisk hjælp til finansiering af kloakprojektet på egen grund ved at tilbyde lempelige vilkår i form af lån eller andet?

Aarhus Vand har ikke mulighed for at yde støtte/lån til arbejder på egen grund. Man skal rette henvendelse til Aarhus Kommune, Bygningsinspektoratet.

Borgere, der er fyldt 65 år, får efterløn, socialpension eller delpension kan optage et kommunalt lån til betaling af ændringer af kloaksystemet uden for husets sokkel. Lånet optages i henhold til det regelgrundlag der også gælder for ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter).

Se mere under ejendomsbeskatning ved Aarhus Kommune: http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Boligen/Ejendomsskat.aspx

Hvor meget må man selv lave i forbindelse med adskillelsesarbejdet på egen grund?

Man kan selv lave gravearbejde samt reetableringsarbejder, men alt vedr. rørarbejder, brønde, tilslutning til stikledning i vejen, etablering af faskiner mv. skal udføres af autoriseret kloakmester i henhold til Autorisationsloven.

Er det muligt, at opnå Håndværkerfradrag (Servicefradrag) til kloaksaneringsarbejderne på egen grund?

Der henvises til Skats hjemmeside.

SKAT

Sætter Aarhus Vand en skelbrønd?

Nej Aarhus Vand sætter ikke en skelbrønd. Stikende på det nye stik afsluttes med en prop.

Må man, og kan det betale sig at gå i gang med adskillelse på egen grund inden man har modtaget påbud om adskillelse fra Aarhus Kommune?

Det kan være en fordel for dig at gå i gang med arbejdet på din grund, inden du har modtaget påbud, hvis du i forvejen har planer om for eksempel en ny indkørsel, terrasse. tagkonstruktion, haveomlægning eller lignende.

Vi opfordrer dig dog til at vente med at udføre arbejdet på egen grund, indtil vi har været forbi i vejen og har lavet nye stikledninger ind til din grund.

Husk altid at benytte en autoriseret kloakmester, når du foretager ændringer på dit spildevandssystem. Han kan også give dig et tilbud på arbejdets omfang og pris.

Du er også velkommen til at kontakte os allerede nu, hvis du ønsker at drøfte særlige forhold på din grund.

Hvad koster det?

Det vil være forskelligt fra ejendom til ejendom, idet det bl.a. afhænger af omfanget af belægninger, dybde på ledninger mv., derfor skal det vurderes for hver enkelt ejendom.

Kommer der mere information og nærmere tidsplan for projekterne på jeres hjemmeside?

Tidsplaner vil blive lagt på vores hjemmeside,www.aarhusvand.dk/arbejde, sammen med øvrigt relevant informationsmateriale, efterhånden som detailprojektet for de enkelte områder færdiggøres.

Vil separat afledning af overflade- og spildevand hindre oversvømmelser af kældre i området?

Én af hovedårsagerne til, at Aarhus Vand indstiller en løsning med separat afledning af regnvand og spildevand er netop, at det giver den mest robuste og fremtidssikre løsning i forhold til opstuvninger i kældre mv. En gennemførelse af separeringen vil derfor være en entydig forbedring af sikkerheden mod opstuvning af spildevand i kældre og på terræn i alle ejendomme i området.

Er der mulighed for at Aarhus Vand overtager private fællesledninger i forbindelse med gennemførelse af adskillelse af regn- og spildevand?

Aarhus Vand har sammen med Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, besluttet at der kan tilbydes overtagelse af fællesprivate kloakanlæg i forbindelse med separatkloakeringen.

Aarhus Vands overtagelse af anlægget er betinget af en række faktorer. Det skal understreges, at det er private fællesledninger, hvor der afledes vand fra flere ejendomme, der kan overtages, ikke private ledninger på egen grund.

Er det muligt at sige nej til tilbuddet om at adskille regn- og spildevand?

Løsningen er baseret på, at alt overfladevand fjernes fra spildevandssystemet i hele området, så der er desværre ingen mulighed for at enkelte ejendomme kan blive undtaget for projektet.

Vi har planer om at bygge om og vil derfor gerne vide, om vi har medbestemmelse, når det gælder placeringen af stik?

Som udgangspunkt placeres det nye stik samme sted, som dit eksisterende stik ligger i dag, for at du kan fortsætte med at aflede regn- og spildevand fra din ejendom.

Hvis du har ønsker om en anden placering af de nye stikledninger, skal du kontakte Aarhus Vand for at aftale nærmere.

Bruger I styren ved strømpeforing?

Når vi fornyer spildevandsledninger ved hjælp af såkaldt strømpeforing, kan der komme dampudledning og en skarp, karakteristik plastlugt fra brønde i gaden. Lugtgener kan skyldes brug af stoffet styren i forbindelse med foringen. Der er tale om meget små koncentrationer af styren, som ikke udgør nogen sundhedsrisiko.

Hvorfor adskiller vi regn- og spildevand?

Vi opnår en række fordele ved at adskille regn- og spildevand:

  • Vi klimatilpasser og reducerer dermed risikoen for oversvømmelser af boligområder
  • Vi reducerer risikoen for oversvømmede kældre ved kraftige regnskyl
  • Vi reducerer forureningen af søer, vandløb og Aarhus Bugt
  • Vi understøtter Aarhus Kommunes vision om at gøre Aarhus til et endnu mere attraktivt sted at bo
  • Vi sikrer bedre rensning på og drift af vores renseanlæg, da vi nedbringer de vandmængder, som renseanlæggene modtager, fordi vi leder regnvandet til vandløb, søer og Aarhus Bugt
  • Vi mindsker mængden af vand, vi skal bruge ressourcer på at pumpe til renseanlæggene
Får du mere information på Aarhus Vands hjemmeside?

Vi lægger løbende tidsplaner og andre relevante informationsmaterialer på vores hjemmeside: https://www.aarhusvand.dk/projekter/adskillelse-af-regn--og-spildevand/vores-opgave/

Er der mulighed for, at Aarhus Vand overtager private fællesledninger i forbindelse med adskillelse af regn- og spildevand?

Aarhus Vand har sammen med Aarhus Kommune besluttet, at vi tilbyder at overtage fællesprivate kloakanlæg i forbindelse med projekter, hvor vi adskiller regn- og spildevand. Aarhus Vands overtagelse er betinget af en række faktorer. Det skal understreges, at det er private fællesledninger, hvor der afledes vand fra flere ejendomme, vi kan overtage, ikke private ledninger på egen grund.

Kundeservice

Mandag - fredag
Kl. 08:00 - 15:00

kunde@aarhusvand.dk

Tlf. 89 47 10 10
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J

Driftsvagt hele døgnet

Tlf. 89 47 10 00