Egen grund

Tilbage til Separatkloakering
Hvor kan jeg finde autoriserede kloakmestre?

Du kan finde en oversigt over autoriserede kloakmestre på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Der kan være forsinkelser på opdateringen af siden. Så hvis du mener, at der en autoriseret kloakmester, der ikke står på listen, kan du kontakte Sikkerhedsstyrelsen telefonisk for at være sikker.

Gå videre til Sikkerhedsstyrelsens oversigt.

Hvad skal man gøre, hvis man har et hus med fladt tag med afløb i midten af huset?

Grundejer bør rette henvendelse til en autoriseret kloakmester og få ham til at komme med et bud på hvorledes regnvandet kan frasepareres. Man kan også rette henvendelse til en tømmermester for at få hans vurdering.

Alternativt kan grundejer fremlægge specifikke forhold for ejendommen for Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, når de varsler påbud om at separere kloaksystemet på egen grund. De fremsendte oplysninger vil herefter indgå i sagen, og det vil blive vurderet, om der kan dispenseres fra kravet om at separere kloaksystemet.

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi foretager en individuel sagsbehandling, men der skal som udgangspunkt være helt specielle forhold, for at der gives dispensation. 

Skal regnvand fra kælder kobles til regnvandsledningen?

Regnvand fra kælderskakte og omfangsdræn skal kobles til den nye regnvandsledning.

Som grundejer har du ret til at lede regnvandet væk fra din grund. Hvis det ikke er muligt at få tilstrækkeligt fald i ledningen fra kælderskakte og omfangsdræn ud til regnvandskloakken, kan du få kloakmesteren til at installere en pumpe.

Hvordan foregår det i praksis inde på grundene?

Når Aarhus Vand har etableret nye ledninger i vejen, vil der blive udstedt et påbud om, at de enkelte grundejere skal adskille regn- og spildevand.

Det er den enkelte grundejer, der selv skal tage kontakt til en autoriseret kloakmester for at få arbejdet lavet på egen grund og afholde udgiften hertil. 

Skal vi betale et bidrag for at koble os på de nye stik?

Aarhus Vand afholder alle udgifter til etablering af den offentlige del af kloaknettet, og der opkræves ikke ekstra tilslutningsbidrag i forbindelse med projektgennemførelsen.

Den udgift, der pålægges den enkelte grundejer, er udgiften til at skille regnvandet fra spildevandet på egen grund.

Kan man få tilskud til arbejderne på egen grund?

Det er undersøgt, om Aarhus Vand kan yde tilskud til arbejderne på egen grund, men der er inden for den gældende lovgivnings rammer ikke mulighed for dette. Forsyningen kan heller ikke yde lån til arbejderne.

Kan mit afløbssystem på egen grund allerede være separeret?

Det kan det godt. Oplysninger om kloaksystemerne på de enkelte grunde kan enten findes på denne side, eller indhentes hos Aarhus Kommune, Bygningsinspektoratet.

Mange har fladt tag, og ledningerne er koblet sammen inde under huset. Er der mulighed for at søge dispensation, hvor der er uforholdsmæssigt store omkostninger?

Ønskes der dispensation mht. tidsfrist eller andet, henvises der til Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi: http://www.aarhus.dk/da/borger/natur-og-miljoe/Vand/Spildevand/Separatkloakering/Ansoegning-om-dispensation-fra-kravet-om-separering-af-spildevand.aspx

Er vi tvunget til at separere på egen grund, eller er det frivilligt?

Der er pligt til at adskille regn- og spildevand på de enkelte parceller, når der udstedes påbud herom.

Er der noget jeg selv må lave?

Arbejde, der omfatter etablering af eller indgreb i spildevandsanlæg, må kun udføres af en autoriseret kloakmester.

Der er til gengæld ingen krav om autorisation for at lave eksempelvist en faskine til afledning af regnvand, men hvis projektet medfører afpropning af spildevandssystemet, skal dette udføres af autoriseret mandskab. Man må gerne lave en aftale med kloakmesteren om, at man eksempelvist selv udfører gravearbejdet, men det er et krav, at kloakmesteren laver selve ledningsarbejdet og dokumenterer det udførte ved indsendelse af færdigmelding til Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi.

Hvor skal ledningen kobles på, og skal alle ledninger udskiftes på egen grund?

Der stilles ikke krav om, at alle ledninger skal udskiftes på egen grund. Aarhus Vand stiller alene krav om, at afledningen til den nye spildevandsledning ikke indeholder regnvand, men i hvilket omfang eksisterende ledninger genbruges er ikke noget Aarhus Vand tager stilling til. Tag fat i en kloakmester og bed ham om at komme med et forslag.

Er der krav om skelbrønde på egen grund?

Aarhus Vand fremfører stik uden skelbrønde til de enkelte matrikler. Der er ikke krav om, at der etableres skelbrønde ved sammenkoblingen mellem det offentlige og private ledningsanlæg.

Jeg kender intet til afløbsforholdene på min egen grund. Skal jeg grave hele haven op for at finde ud af, hvordan det hænger sammen?

Du kan søge oplysninger om afløbsforholdene på din grund på flere forskellige måder:

Skal dræn føres til regnvands- eller til spildevandssystemet?

Drænvand skal tilkobles regnvandssystemet.

Hvordan skal kælderskakte, lyskasser og lignende tilsluttes?

Oplysninger op tilslutningsmuligheder for kælderskakte, lyskasser og lignende kan ses på Aarhus Kommunes hjemmeside. Se mere her.

Hvis kælderskakten er regnpåvirket, afledes til regnvandssystemet (eller det nedsives).

Det betyder i praksis:

  1. man har afledningsret til regnvandssystemet fra terræn, dog er det kun i sjældne tilfælde muligt, at aflede regnvand fra en kælderskakt til regnvandsledningen i vejen
  2. man kan lave nedsivning af regnvandet fra skakten, hvis de lokale forhold tillader det
  3. man kan overpumpe regnvandet fra kælderskakten til et højereliggende regnvandssystem

Uanset hvilken løsning der vælges, gøres opmærksom på de mulige konsekvenser:

  • Ad. 1 hvis der afledes ved gravitation (hvis vandet selv løber) til regnvandssystemet kan der engang imellem ske opstuvning af regnvand i kælderskakten og herfra ind i kælderen.
  • Ad. 2 ved nedsivning af regnvand fra kælderskakten sker der en adskillelse fra det øvrige system og i det omfang at faskinen kan følge med vil der ikke kunne ske opstuvning af regnvand i kælderskakt.
  • Ad. 3 samme fordel som 2, forudsat pumpen vedligeholdes.

Kundeservice

Mandag - fredag
Kl. 08:00 - 15:00

kunde@aarhusvand.dk

Tlf. 89 47 10 10
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J

Driftsvagt hele døgnet

Tlf. 89 47 10 00