Egen grund

Tilbage til Adskillelse af regn- og spildevand (Separatkloakering)
Hvor kan jeg finde autoriserede kloakmestre?

 

Du skal som grundejer selv tage kontakt til en autoriseret kloakmester for at få adskilt regn- og spildevand på din grund. Du skal selv afholde udgifterne til arbejdet på din grund.

Du kan finde en oversigt over autoriserede kloakmestre på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. Se hjemmesiden her: SIK

Der kan være forsinkelser i forhold til opdatering af hjemmesiden. Kender du en autoriseret kloakmester, som ikke står i oversigten, kan du kontakte Sikkerhedsstyrelsen telefonisk for en afklaring.

Hvad skal du gøre, hvis du har et hus med fladt tag og kloakledningerne er koblet sammen inde under huset?

Du bør kontakte en autoriseret kloakmester for at få et bud på, hvorledes regn- og spildevand kan adskilles på din grund. Det kan være nødvendigt også at kontakte en tømrermester for en vurdering i forhold til vende taghældninger.

Du kan vælge at fremlægge de særlige forhold for din ejendom for Aarhus Kommune, når de varsler påbud om, at du skal adskille regn- og spildevand på din grund. Dine oplysninger vil herefter indgå i sagen, og det vil blive vurderet, om der kan gives en tidsbegrænset dispensation fra kravet om at adskille kloaksystemet.

Aarhus Kommune foretager en individuel sagsbehandling, men der skal som udgangspunkt være helt specielle forhold til stede, før der kan gives dispensation. 

Skal regnvand fra kælder kobles til regnvandsledningen?

Regnvand fra kælderskakte og omfangsdræn skal kobles til den nye regnvandsledning.

Som grundejer har du ret til at lede regnvandet væk fra din grund. Hvis det ikke er muligt at få tilstrækkeligt fald i ledningen fra kælderskakte og omfangsdræn ud til regnvandskloakken, kan du få kloakmesteren til at installere en pumpe.

Hvordan foregår det i praksis inde på grundene?

Når Aarhus Vand har etableret nye ledninger i vejen, vil der blive udstedt et påbud om, at de enkelte grundejere skal adskille regn- og spildevand.

Det er den enkelte grundejer, der selv skal tage kontakt til en autoriseret kloakmester for at få arbejdet lavet på egen grund og afholde udgiften hertil. 

Skal du betale for at koble dig på det nye adskilte kloaksystem?

 

Aarhus Vand afholder alle udgifter til etablering af den offentlige del af det nye kloaksystem, og vi opkræver ikke tilslutningsbidrag.

Du skal selv afholde udgifterne til arbejdet på din grund.

Kan du få økonomisk hjælp til kloakarbejdet på egen grund?

Aarhus Vand kan inden for rammerne af den gældende lovgivnings ikke yde tilskud eller tilbyde lån til adskillelse af regn- og spildevand på din grund. Har du spørgsmål om dette emne, skal du rette henvendelse til Aarhus Kommune, Bygningsinspektoratet.

Hvis du er fyldt 65 år, får efterløn, socialpension eller delpension, kan du ansøge om et lån hos Aarhus Kommune til ændringer af dit kloaksystem uden for husets sokkel. Lånet optages i henhold til det regelgrundlag, der også gælder for ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter).

Se mere under ejendomsbeskatning ved Aarhus Kommunes hjemmeside: http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Boligen/Ejendomsskat.aspx

Kan mit afløbssystem på egen grund allerede være separeret?

Det kan det godt. Oplysninger om kloaksystemerne på de enkelte grunde kan enten findes på denne side, eller indhentes hos Aarhus Kommune, Bygningsinspektoratet.

Mange har fladt tag, og ledningerne er koblet sammen inde under huset. Er der mulighed for at søge dispensation, hvor der er uforholdsmæssigt store omkostninger?

Ønskes der dispensation mht. tidsfrist eller andet, henvises der til Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi: http://www.aarhus.dk/da/borger/natur-og-miljoe/Vand/Spildevand/Separatkloakering/Ansoegning-om-dispensation-fra-kravet-om-separering-af-spildevand.aspx

Er vi tvunget til at separere på egen grund, eller er det frivilligt?

Der er pligt til at adskille regn- og spildevand på de enkelte parceller, når der udstedes påbud herom.

Er der noget, du selv må lave?

Du skal altid benytte en autoriseret kloakmester, når du ændrer på dit kloaksystem. Afkobling af tagvandet fra det eksisterende kloaksystem skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Du må gerne lave en aftale med kloakmesteren om, at du eksempelvis selv udfører gravearbejdet og/eller reetablering, men det er et krav, at kloakmesteren laver arbejdet med selve kloakledningerne. Kloakmesteren skal efterfølgende dokumentere det udførte arbejde ved indsendelse af en færdigmelding til Aarhus Kommune.

Hvor skal ledningen kobles på, og skal alle ledninger udskiftes på egen grund?

Der stilles ikke krav om, at alle ledninger skal udskiftes på egen grund. Aarhus Vand stiller alene krav om, at afledningen til den nye spildevandsledning ikke indeholder regnvand, men i hvilket omfang eksisterende ledninger genbruges er ikke noget Aarhus Vand tager stilling til. Tag fat i en kloakmester og bed ham om at komme med et forslag.

Er der krav om skelbrønde på egen grund?

Aarhus Vand fremfører stik uden skelbrønde til de enkelte matrikler. Der er ikke krav om, at der etableres skelbrønde ved sammenkoblingen mellem det offentlige og private ledningsanlæg.

Jeg kender intet til afløbsforholdene på min egen grund. Skal jeg grave hele haven op for at finde ud af, hvordan det hænger sammen?

Du kan søge oplysninger om afløbsforholdene på din grund på flere forskellige måder:

Skal dræn føres til regnvands- eller til spildevandssystemet?

Drænvand skal tilkobles regnvandssystemet.

Hvordan skal kælderskakte, lyskasser og lignende tilsluttes?

Oplysninger op tilslutningsmuligheder for kælderskakte, lyskasser og lignende kan ses på Aarhus Kommunes hjemmeside. Se mere her.

Hvis kælderskakten er regnpåvirket, afledes til regnvandssystemet (eller det nedsives).

Det betyder i praksis:

  1. man har afledningsret til regnvandssystemet fra terræn, dog er det kun i sjældne tilfælde muligt, at aflede regnvand fra en kælderskakt til regnvandsledningen i vejen
  2. man kan lave nedsivning af regnvandet fra skakten, hvis de lokale forhold tillader det
  3. man kan overpumpe regnvandet fra kælderskakten til et højereliggende regnvandssystem

Uanset hvilken løsning der vælges, gøres opmærksom på de mulige konsekvenser:

  • Ad. 1 hvis der afledes ved gravitation (hvis vandet selv løber) til regnvandssystemet kan der engang imellem ske opstuvning af regnvand i kælderskakten og herfra ind i kælderen.
  • Ad. 2 ved nedsivning af regnvand fra kælderskakten sker der en adskillelse fra det øvrige system og i det omfang at faskinen kan følge med vil der ikke kunne ske opstuvning af regnvand i kælderskakt.
  • Ad. 3 samme fordel som 2, forudsat pumpen vedligeholdes.
Hvad skal du selv gøre - og hvornår?

Du skal selv adskille regn- og spildevand på din egen grund. Du skal med andre ord koble regnvandet fra den eksisterende kloakledning.

Du skal lede regnvandet fra taget på dit hus på terræn frem til skel, hvis det er muligt. Vi håndterer så regnvandet fra skel. Det gør vi typisk ved at etablere en rende i fortovet, som fører dit regnvand ud til vejen, hvor vi leder det videre til såkaldte regnbede sammen med vandet fra vejen og vandet fra de andre grunde langs vejen. Regnebede er aflange plantebede, hvori vi nedsiver vandet. Vi udformer regnbedene, så de også får en fartdæmpende funktion.

Hvis din ejendom ligger lavere end vejen, etablerer vi en regnvandsledning i vejen og fører en stikledning frem til dit skel.

Når vi har adskilt regn- og spildevand ude i vejen, får du et påbud fra Aarhus kommune om, hvornår du senest skal have adskilt regn- og spildevand på din egen grund. Det er ligeledes Aarhus Kommune, der behandler eventuelle indsigelser og/eller dispensationsansøgninger.

Hvornår skal jeg adskille mit kloaksystem?

Aarhus Kommune udsender varsel om påbud, når vi har adskilt regn- og spildevand i vejen. Når du modtager varsel om påbud, har du en indsigelsesfrist på 3 uger. Derefter udsender Aarhus Kommune påbud, og du har så en frist på 4 måneder til at adskille regn- og spildevand på din grund.

Aarhus Kommune har udarbejdet en hjemmeside med et kort, hvor du kan se, om du skal adskille regn- og spildevand på din grund og hvornår. Se hjemmesiden her: http://webgis.aarhus.dk/minimaps/spildevandsplan20172020.html

Vejledning til hjemmesiden:

  • Indtast din adresse eller matrikelnummer i søgefeltet
  • Vælg ”Plan for adskillelse af fællessystemet”
Er der mulighed for, at Aarhus Vand kan give et tilbud på adskillelse af regn- og spildevand på privat grund?

Aarhus Vand tilbyder en skræddersyet løsning for adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Læs mere her: Tilbud på din grund

Før vi går i gang i dit område, indkalder vi dig til et orienteringsmøde. På mødet har du mulighed for at booke en tid til et besøg på din grund.

Såfremt du ønsker at gå i gang med at adskille på din grund, inden vi påbegynder arbejdet i dit område, skal du henvende dig til Aarhus Vand. Du skal være opmærksom på, at der, såfremt det er muligt, kan blive tale om at afledning af regnvand skal ske i terræn. Det er vigtigt, at du oplyser kloakmestren om dette.

Må du gå i gang med at adskille regn- og spildevand på din grund inden, du modtager påbud fra Aarhus Kommune?

Vi anbefaler, at du venter med at adskille regn- og spildevand på din grund, indtil vi har adskilt kloaksystemet i vejen. Hvis du ikke kan vente og eksempelvis har planer en ny indkørsel, have, terrasse eller tagkonstruktion, opfordrer vi dig til at kontakte os, inden du går i gang med arbejdet.

Husk altid at benytte en autoriseret kloakmester, når du foretager ændringer på dit kloaksystem. Kloakmesteren kan også give dig et tilbud på arbejdets omfang og pris.

Du er også velkommen til at kontakte os allerede nu, hvis du ønsker at drøfte særlige forhold på din grund.

Er dit kloaksystem allerede adskilt?

Nogle grundejere har allerede adskilt regn- og spildevand. Du kan finde oplysninger om dit kloaksystem på hjemmesiden: min ejendom. Du skal være opmærksom på, at tegningerne kan være fejlbehæftede. Du kan også kontakte en autoriseret kloakmester og få ham til at finde kloakledningerne. Ofte kan dette gøres ved en såkaldt TV-inspektion, så du ikke behøver at få din have gravet op.

Hvor skal udvendige kælderskakte og lyskasser tilsluttes?

Hvis du har en udvendig kælderskakt med afløb, kan du vælge at søge dispensation for tilslutning til spildevandssystemet på Aarhus Kommunes hjemmeside: Dispensation for afledning fra kælderskakt

Hvad skal jeg gøre med omfangsdræn?

Omfangsdræn skal frakobles det eksisterende kloaksystem. Du skal aflede dit regnvand på terræn eller i en højtliggende regnvandsledning, og derfor skal du installere en pumpe, der løfter drænvandet til terræn eller den højtliggende regnvandsledning.

Skal alle kloakledninger udskiftes på din grund?

Der er ikke krav om, at du skal udskifte alle kloakledninger på din grund, når du adskiller regn- og spildevand. Vi tager ikke stilling til, i hvilket omfang du genbruger eksisterende kloakledninger. Kontakt en kloakmester og bed ham om at komme med et forslag.

Hvortil skal jeg aflede mit regnvand?

Aarhus Vand etablerer som udgangspunkt ikke en ny stikledning. Regnvandet fra taget skal, hvis det er muligt, afledes på terræn frem til skel, hvor Aarhus Vand håndtere det i en rende i fortovet. Du bør kontakte os for at aftale, hvor ved skel du ønsker at aflede dit overfladevand til fortovet.

Er terrænforholdene på din ejendom, f.eks. hvis din ejendom ligger lavere end vejen, sådan det ikke er muligt at aflede regnvandet fra taget på terræn etablerer Aarhus Vand en regnvandsledning i vejen. Vi fører et regnvandsstik frem til skelgrænse og afslutter dette med en prop. Aarhus Vand sætter ikke en skelbrønd.

Hvad er den lovmæssige hjemmel til at udsende påbud om adskillelse af regn- og spildevand på egen grund?

Aarhus Vand etablerer som udgangspunkt ikke en ny stikledning. Regnvandet fra taget skal, hvis det er muligt, afledes på terræn frem til skel, hvor Aarhus Vand håndtere det i en rende i fortovet. Du bør kontakte os for at aftale, hvor ved skel du ønsker at aflede dit overfladevand til fortovet.

Er terrænforholdene på din ejendom, f.eks. hvis din ejendom ligger lavere end vejen, sådan det ikke er muligt at aflede regnvandet fra taget på terræn etablerer Aarhus Vand en regnvandsledning i vejen. Vi fører et regnvandsstik frem til skelgrænse og afslutter dette med en prop. Aarhus Vand sætter ikke en skelbrønd.

Hvad er den lovmæssige hjemmel til at udsende påbud om adskillelse af regn- og spildevand på egen grund?

Aarhus Kommunes hjemmel til at påbyde ejerne at adskille regn- og spildevand på egen grund findes i Miljøbeskyttelsesloven:

"Når et kommunalt fællessystem ændres til et separatsystem, f.eks. ved renovering af afløbssystemet, kan kommunalbestyrelsen efter lovens § 30 påbyde de nødvendige ændringer ved tilsluttede anlæg eller i øvrigt ændre vilkår for tilslutning til spildevandsanlægget. Herudover kan kommunalbestyrelsen påbyde ejere at udføre de anlægsarbejder, der er forbundet med en fysisk flytning af stikledningen for tilslutning til den kommunale kloak, hvis dette er hensigtsmæssigt for afledning af spildevandet i området."

For at bestemmelserne kan træde i kraft, skal ændringen være beskrevet i en godkendt spildevandsplan eller i et tillæg hertil.

Hvad gør vi, hvis der er offentlige fællesledninger på privat grund?

Vi kigger på de konkrete tilfælde, når vi går i gang med detailprojekteringen i et område. Vi søger løsninger, hvor vi etablerer nye kloakledninger i offentlige arealer, men der kan være situationer, hvor det ikke er muligt eller hvor det vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for de enkelte lodsejere. I disse tilfælde vil vi således bibeholde ledninger over private arealer. Morten: kunne rød tekst skrives til Hr. og Fru Jensen?

Vi afholder orienteringsmøder, inden vi går i gang med at adskille regn- og spildevand i et område. Grundejere kan komme med forslag til placering af stikledninger, og vi gør meget for at imødekomme grundejernes ønsker.

Bliver vejene renoveret i forbindelse med, at vi adskiller regn- og spildevand?

Som udgangspunkt retablerer Aarhus Vand vejen i de render, hvor vi arbejder med at adskille regn- og spildevand. 

Der indgås ofte en aftale med vejmyndigheden (Aarhus Kommune) om etablering af nyt slidlag i hele vejens bredde 1-2 år efter kloakprojektets gennemførelse, Der er mange eksempler på, at en vej bliver renoveret samtidig med gennemførelsen af et kloakprojekt. Det er Aarhus Kommune, der træffer beslutning om vejrenovering.

Kan du opnå håndværkerfradrag (Servicefradrag) til kloakarbejdet på din grund?

Du kan finde relevante oplysninger på SKATs hjemmeside: www.skat.dk

Hvad koster det at adskille regn- og spildevand?

Du skal selv afholde udgifterne til adskillelse af regn- og spildevand på din grund. Udgifterne varierer fra ejendom til ejendom og afhænger blandt andet af omfanget af belægninger og dybden på kloakledninger. Vi foreslår, at du kontakter en autoriseret kloakmester for at få et overblik over udgifterne.

Kundeservice

Mandag - fredag
Kl. 08:00 - 15:00

kunde@aarhusvand.dk

Tlf. 89 47 10 10
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J

Driftsvagt hele døgnet

Tlf. 89 47 10 00