Oversvømmelser og kloak

Læs om forebyggelse af oversvømmelser mv...

Tilbage til Spørgsmål og svar
Dækker forsikringen ved oversvømmelse af kælder?

Husejerens almindelige forsikring vil som regel dække vandskader forårsaget af skybrud.

Du skal derfor altid anmelde skaden til dit eget forsikringsselskab. Kun skader på den fysiske del af bygningen erstattes af den almindelige bygningsforsikring. Forurening af køkkenhaver, træer og lignende dækkes derfor ikke af forsikringen. Aarhus Vand dækker kun skaden, hvis der er tale om fejl eller forsømmelser fra vores side.

Hvad kan jeg selv gøre for at undgå oversvømmelser i kælderen?

Pumpe og højvandslukke

Selv når vores store projekter til forbedring af afløbssystemernes kapacitet er gennemført, vil der forekomme så kraftig regnvejr, at kloakkerne vil blive overbelastede.

Derfor anbefaler vi, at husejere med afløbsinstallationer i kælderniveau sikrer deres kældre yderligere, så kælderoversvømmelser bedre kan forebygges. Det kan for eksempel ske ved at montere et såkaldt højvandslukke i det private afløbssystem eller alternativt med en pumpeløsning. Et højvandslukke er en lukkemekanisme, der bruges i kloaksystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Du kan få rådgivning om disse tiltag hos en autoriseret kloakmester.

Kontrollér jævnligt, at pumpe eller højvandslukke virker, hvis du har en af disse installationer.

Når du udbedrer dit kloaksystem, er det et lovkrav, at du benytter en autoriseret kloakmester.

Kældervæg, grundvand, terræn eller utætte installationer

Hvis din kældervæg og jorden omkring huset er meget fugtig, kan det skyldes, at selve kældervæggen er utæt, eller at grundvandsstanden er steget efter en periode med meget nedbør. En tredje årsag kan være, at en tagnedløbsbrønd er utæt. Det kan også være, at terrænet skråner, så overfladevand ledes ind mod huset i stedet for væk fra huset. En helt femte mulighed kan være et utæt vandrør.

Hvis løsningen er en behandling af din kældervæg, foreslår vi, at du henvender dig til en murermester. Hvis en tagnedløgsbrønd skal repareres, eller terrænets hældning vurderes, bør du kontakte en autoriseret kloakmester. Hvis et vandrør skal repareres, bør du kontakte en autoriseret vvs-installatør.

Kan jeg forebygge bøvl med afløb og kloak?

Du kan blandt andet følge disse råd:

  • Hæld ikke fedt i afløb – især i julen er fedt skyld i mange kloakproblemer. Hæld i stedet fedt i affaldsposen, så bidrager du til et rent miljø.
  • Skyl ikke bleer, bind, engangsklude, vatpinde, kaffegrums, kattegrus og lignende ud i toilet eller afløb.
  • Rens dine tagrender, så blade og kviste ikke tilstopper tagnedløbsbrønden.
  • Sørg for, at alle brønde er nemme at komme til at rense.
  • Rens med jævne mellemrum dine sandfang for blade, sand, småsten og lignende.
  • Hold øje med terrænet omkring dine brønde. Hvis jorden skrider eller sætter sig, er det et tegn på, at noget er galt. Huller i jorden kan være et tegn på rotter.
  • Tjek din kloak, rensebrønd og sandfang en gang om året. Det bedste tidspunkt er efteråret, når bladene er faldet.
  • Når du reparerer dit kloaksystem, så er det et lovkrav, at du altid benytter en autoriseret kloakmester.

Husk!

Hvis du oplever, at flere installationer i huset ikke virker på samme tid, fx toiletter, brusere og håndvaske, så bør du altid kontakte Aarhus Vand inden du på eget initiativ tilkalder et privat spulefirma eller en autoriseret kloakmester. Ellers risikerer du selv at skulle afholde udgiften – også selvom forstoppelsen er opstået i det offentlige kloaksystem.

Hvad gør Aarhus Vand for at forhindre oversvømmelser?

Aarhus har et stort afløbssystem, som er udbygget over en meget lang årrække. I takt med at byen udvikler sig, sættes kloakkerne under pres.

Byen udvikler sig geografisk, fordi der etableres nye bolig- og erhvervsområder, som skal forsynes med afløbssystemer. Men samtidig ændres byen også indadtil, fordi en stadig større del af byens overflade belægges med asfalt, belægningssten, tagflader osv. I takt med at der samtidig også kommer mere regn som følge af klimaændringer betyder dette, at belastningen på byens kloakker hele tiden vokser, og flere steder er der nu utilstrækkelig kapacitet. På disse steder sker oversvømmelse af kældre og af terræn hyppigere end det fastsatte mål.

Aarhus Vand arbejder løbende på at forstærke kloakkernes kapacitet. Målet er at reducere omfanget af kælder- og terrænoversvømmelser. Dette sker både ved at anlægge store bassiner, som kan aflaste kloakkerne under kraftig regn, og ved at udskifte eksisterende kloakker til nye med større dimensioner.

I nogle områder af kommunen vil Aarhus Vand i de kommende år separere kloaksystemet.  Det betyder, at de nye regnvandsledninger vil få den kapacitet, som er nødvendig efter klimaændringerne. Desuden vil de fremtidige oversvømmelser ske med regnvand og ikke med en blanding af regnvand og spildevand, som det sker i mange områder i dag.

I de seneste år er indsatsen på dette område blevet kraftigt intensiveret, og der er også i årene fremover afsat mange ressourcer.

I planlægningen af indsatsen må der imidlertid foretages en løbende prioritering. Aarhus Vand har derfor udviklet hydrauliske modeller, som kan hjælpe med til at udpege de områder af byen, hvor der er størst problemer. Med modellerne kan vi også undersøge hvilke tiltag, der er nødvendige for at løse problemerne.

Hvorfor bliver kloakkerne overbelastede i regnvejr?

Regn er et fænomen, som er vanskeligt at beskrive og forudsige, og samtidig er regn den faktor, som er mest afgørende, når der skal bygges kloakker. 

Regn er forskellig i årstiderne. Om vinteren falder der mest regn, men det falder i meget langvarige regnvejr, som ikke er så kraftige. Om sommeren falder mindre regn, men ofte i kortvarige regnvejr, som kan være meget kraftige - for eksempel en tordenskylle.

Der er ikke to regnskyl, der er ens. Det er meget forskelligt, hvor mange millimeter, der falder, og hvor hurtigt det går. Særligt ”tempoet” er afgørende for, om kloakkerne kan følge med og nå at bortlede regnvandet.

Årsagen til at regnvandssystemet overbelastes er, at kloakkerne er dimensionerede ud fra en såkaldt ”dimensionsgivende regn”. Det betyder i praksis, at de kan klare en regn af en vis varighed og intensitet. Hvis dimensionskriterierne overskrides, overbelastes kloakken, og vandet stuver tilbage i kloaksystemet. I første omgang aflastes ofte, via indbyggede overløb i kloakken, til nærmeste vandområde eller lignende. Er dette ikke tilstrækkeligt, kan blandet regn- og spildevand værste fald strømme tilbage i kældre og lignende. Denne type overbelastning ses hvor regn- og spildevand løber i samme ledning (fællessystemet). 

Overbelastning kan også vise sig i form af oversvømmelser på overfladen. Denne overbelastning ses især hvor regn- og spildevandssystemet løber i hver sin ledning (separatsystemet). 

Skulle kloakkerne dimensioneres så de kunne klare alle regntyper, ville det både blive meget dyrt og kræve enorme bygningsværker.

Hvad betyder klimaændringerne for kloaksystemet?

Klimaændringerne betyder at kloakkerne, der i forvejen ofte er udnyttet til det yderste, nu overbelastes yderligere.

Med den hast, hvormed klimaændringerne sker og regnmønstret ændrer sig, betyder det også, at en ensidig udbygning af kloaksystemets kapacitet IKKE kan løse klimaproblemerne. Udbygningen er en del af løsningen på problemet – men der skal også anvendes andre løsningsmetoder.

Varslingssystem, omlægning af og klimatilpasning af eksisterende kloaksystem (f.eks. separering) og regnvandsopmagasineringsbassiner i de eksisterende byområder er nogle af vores tiltag direkte rettet mod kloaksystemet, for at reducere risikoen for oversvømmelser og overløb.

Hertil kommer en række andre løsningsmetoder:

  • Lokal håndtering af regnvand – primært i nye byområder – (f.eks. ved nedsivning) 
  • En arealplanlægning som tager højde for fremtidige oversvømmelses risici, f. eks. udlægning af ”klimazoner” og store regnvandsbassiner, hvor vandet kan opmagasineres under skybrud uden at det gør skade.

Kontakt os

Åbningstider
Mandag - fredag
Kl. 08:00 - 15:00

aarhusvand@aarhusvand.dk

Tlf. 89 47 10 00

Adresse
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J

Driftsvagt hele døgnet
Tlf. 89 47 10 00